Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G23G-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Geografia, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfologii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

W03- student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi czynnikami kształtującymi rzeźbę powierzchni Ziemi

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

U04- student poprawnie posługuje się mapami topograficznymi, geomorfologicznymi i geologicznymi.

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej) oraz geologia, geografia fizyczna, kartografia i topografia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Mirosław Rurek, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfologii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

W03- student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi czynnikami kształtującymi rzeźbę powierzchni Ziemi

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

U04- student poprawnie posługuje się mapami topograficznymi, geomorfologicznymi i geologicznymi.

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej) oraz geologia, geografia fizyczna, kartografia i topografia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfologii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

W03- student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi czynnikami kształtującymi rzeźbę powierzchni Ziemi

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

U04- student poprawnie posługuje się mapami topograficznymi, geomorfologicznymi i geologicznymi.

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej) oraz geologia, geografia fizyczna, kartografia i topografia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

K_W04 Posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej

K_W05 "Posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej"


K_U02 Potrafi dokonać podstawowej analizy zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych typowych dla badań geograficznych i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U04 "Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać

i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) naukową, również ze źródeł internetowych"

K_U12 Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej


K_K04 Prawidłowo dostrzega i rozstrzyga problemy związane z wykonywanym zawodem w oparciu o wiedzę z zakresu geografii


W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfologii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

W03- student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi czynnikami kształtującymi rzeźbę powierzchni Ziemi

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

U04- student poprawnie posługuje się mapami topograficznymi, geomorfologicznymi i geologicznymi.

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej) oraz geologia, geografia fizyczna, kartografia i topografia

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 5 (zimowym): 15 godzin wykładu i 15 godzin konwersatorium.

ECTS: 4

Nakład pracy studenta - 100 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 70 godz.

w tym:

- 15 godz. wykład;

- 15 godz. laboratorium;

- 15 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – konsultacje stacjonarne;

- 15 godz. – konsultacje zdalne na platformie Microsoft Teams lub e-mail;

- 10 godz. – pracownia wirtualna na platformie Microsoft Teams lub e-mail – konsultowanie wykonywanych prac.


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 30 godz.

w tym:

- 15 godz. – przygotowanie i zaliczenie wykładu;

- 15 godz. – przygotowanie i zaliczenie laboratorium;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfologii [K_W01]

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi [K_W04]

W03- student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi czynnikami kształtującymi rzeźbę powierzchni Ziemi [K_W05]

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel [K_U02]

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach [K_U04, K_U02]

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

U04- student poprawnie posługuje się mapami topograficznymi, geomorfologicznymi i geologicznymi [K_U12]

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi [K_K04]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej) oraz geologia, geografia fizyczna, kartografia i topografia

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 3 (zimowym): 15 godzin wykładu i 15 godzin konwersatorium.

ECTS: 3

Nakład pracy studenta - 75 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 50 godz.

w tym:

- 15 godz. wykład;

- 15 godz. laboratorium;

- 20 godz. konsultacje związane z problematyką zajęć – konsultacje stacjonarne;


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 25 godz.

w tym:

- 10 godz. – przygotowanie i zaliczenie wykładu;

- 15 godz. – przygotowanie i zaliczenie laboratorium;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)