Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR11PP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Turystyka i rekreacja, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichosz
Prowadzący grup: Mariusz Cichosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichosz
Prowadzący grup: Mariusz Cichosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki turystyki i rekreacji i jej związków ze środowiskiem przyrodniczym

K_W02 ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji

K_W05 posiada wiedzę na temat sposobów wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki dla działalności społeczno-gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji

K_W07 posiada wiedzę na temat sposobów wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki dla K_U02 działalności społeczno-gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji

wykorzystuje dostępną literaturę oraz nowoczesne źródła informacji z zakresu gospodarki turystycznej i sektora usług rekreacyjno-sportowych

K_U03 planuje i wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U05 posiada specjalistyczne umiejętności techniczne, manualne i ruchowe niezbędne do planowania, projektowania i realizowania zajęć o charakterze turystyczno-krajoznawczym i sportowo-rekreacyjnym

K_K01 rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w gospodarce turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnych

K_K02 potrafi pracować w grupie, pełniąc różne stanowiska związane z branżą turystyczną i sportowo-rekreacyjną


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Mandrzejewska-Smól
Prowadzący grup: Iwona Mandrzejewska-Smól
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki turystyki i rekreacji i jej związków ze środowiskiem przyrodniczym

K_W02 ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji

K_W05 posiada wiedzę na temat sposobów wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki dla działalności społeczno-gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji

K_W07 posiada wiedzę na temat sposobów wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki dla K_U02 działalności społeczno-gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji

wykorzystuje dostępną literaturę oraz nowoczesne źródła informacji z zakresu gospodarki turystycznej i sektora usług rekreacyjno-sportowych

K_U03 planuje i wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U05 posiada specjalistyczne umiejętności techniczne, manualne i ruchowe niezbędne do planowania, projektowania i realizowania zajęć o charakterze turystyczno-krajoznawczym i sportowo-rekreacyjnym

K_K01 rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w gospodarce turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnych

K_K02 potrafi pracować w grupie, pełniąc różne stanowiska związane z branżą turystyczną i sportowo-rekreacyjną


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Bilans pracy studenta:

15 godzin wykładów + 35 praca własna studenta = 50 godzin pracy = 2 pkt. ECTS

Praca własna studenta obejmuje:

- przygotowanie do zajęć

- analiza tekstów źródłowych i samodzielne studiowanie literatury przedmiotu

- opracowanie słownika studenta

- wykonanie prac indywidualnych z wykorzystaniem źródeł z problematyki realizowanej na zajęciachZajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Mandrzejewska-Smól
Prowadzący grup: Iwona Mandrzejewska-Smól
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i teorii w obszarze pedagogiki, zna miejsce pedagogiki w obszarze innych nauk [K_W01].

W02 – student ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących w środowisku wychowawczym [K_W02].

W03 – student posiada wiedzę na temat praktycznego zastosowania współczesnych osiągnięć pedagogiki w działalności wychowawczej i edukacyjnej [K_W05].

W04 – student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku wychowawczym i edukacyjnym [K_W07]

U01 – student wykorzystuje dostępną literaturę oraz nowoczesne źródła informacji z zakresu pedagogiki [K_U02].

U02 – student planuje i wykonuje zadania typowe dla działalności edukacyjnej i wychowawczej [K_U03].

U03 – student posiada umiejętności niezbędne do planowania, projektowania i realizowania zajęć o charakterze pedagogicznym [K_U05].

K01 – student rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w działalności wychowawczej i edukacyjnej [K_K01].

K02 – student potrafi pracować w grupie [K_K02].

Bilans pracy studenta:

2 pkt. ECTS = 50 godzin pracy studenta; w tym: 15 godzin wykładów + 2 godziny konsultacji z wykładowcą + 33 godziny pracy własnej studenta.

Praca własna studenta obejmuje:

- przygotowanie do zajęć,

- analiza tekstów źródłowych i samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,

- opracowanie słownika studenta,

- wykonanie prac indywidualnych z wykorzystaniem materiałów źródłowych z problematyki realizowanej na zajęciach.Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)