Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP23KJP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego
Jednostka: Kolegium I
Grupy: 2 rok, 3 sem., kier. filologia polska, moduł nauczycielski [SP]
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Peplińska
Prowadzący grup: Monika Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Peplińska
Prowadzący grup: Monika Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Peplińska
Prowadzący grup: Monika Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

WIEDZA

K_W01 (P6S_WG)

Zna i rozumie: podstawowe fakty, obiekty i zjawiska tworzące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej,umiejscawia ją w strukturze kultury narodowej oraz charakteryzuje jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną.

K_W02 (P6S_WG)

Zna podstawową terminologię z zakresu badań języka, literatury, kultury.

K_W12 (P6S_WG)

Zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego języka polskiego, wyjaśnia specyfikę komunikacji językowej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (P6S_UW)

Potrafi wyszukać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka/ pedagogiki, psychologii, dydaktyki, etyki, emisji głosu, a także z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

K_U02 (P6S_UW)

Rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej, dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury, edytorstwa /pedagogiki/ psychologii/ dydaktyki.

K_U04 (P6S_UW)

Potrafi stosować podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki współczesnej, leksykologii i leksykografii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (P6S_KK)

jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.


Efekty przedmiotowe (modułowe)

W_01

Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury języka; wymienia podstawowe dla kultury języka pojęcia, definiuje je; opisuje tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie.

U_01

Student analizuje bogaty materiał językowy; wpisuje odpowiednie, tj. poprawne (wzorcowe) formy podanych wyrazów (na konkretnym materiale językowym), stosując odpowiednie metody i narzędzia.

K_01

Student uznaje język za wartość samą w sobie, docenia wartość posługiwania się poprawną polszczyzną w budowaniu relacji społecznych; świadomie czerpie z bogactwa językaPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o języku (gramatyki) oraz z kultury języka (zwłaszcza z zakresu teorii kultury języka oraz błędów językowych).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Peplińska
Prowadzący grup: Monika Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Peplińska
Prowadzący grup: Monika Peplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

WIEDZA

K_W01 (P6S_WG)

Zna i rozumie: podstawowe fakty, obiekty i zjawiska tworzące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej,umiejscawia ją w strukturze kultury narodowej oraz charakteryzuje jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną.

K_W02 (P6S_WG)

Zna podstawową terminologię z zakresu badań języka, literatury, kultury.

K_W12 (P6S_WG)

Zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego języka polskiego, wyjaśnia specyfikę komunikacji językowej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (P6S_UW)

Potrafi wyszukać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka/ pedagogiki, psychologii, dydaktyki, etyki, emisji głosu, a także z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

K_U02 (P6S_UW)

Rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej, dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury, edytorstwa /pedagogiki/ psychologii/ dydaktyki.

K_U04 (P6S_UW)

Potrafi stosować podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki współczesnej, leksykologii i leksykografii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (P6S_KK)

jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.


Efekty przedmiotowe (modułowe)

W_01

Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury języka; wymienia podstawowe dla kultury języka pojęcia, definiuje je; opisuje tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie.

U_01

Student analizuje bogaty materiał językowy; wpisuje odpowiednie, tj. poprawne (wzorcowe) formy podanych wyrazów (na konkretnym materiale językowym), stosując odpowiednie metody i narzędzia.

K_01

Student uznaje język za wartość samą w sobie, docenia wartość posługiwania się poprawną polszczyzną w budowaniu relacji społecznych; świadomie czerpie z bogactwa językaPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o języku (gramatyki) oraz z kultury języka (zwłaszcza z zakresu teorii kultury języka oraz błędów językowych).

Bilans pracy studenta:

Przygotowanie do zajęć, rozwiązywanie zadań, wykonywanie zadań z kart pracy, przygotowanie do kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Hartenberger
Prowadzący grup: Marta Hartenberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)