Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komentarz polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt-M23KP-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komentarz polityczny
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sadowski
Prowadzący grup: Sławomir Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Zna bieżące wydarzenia polityki krajowej i międzynarodowej,

W02 Zna mechanizmy partycypacji politycznej w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

W03 Zna istotę i znaczenie relacji między mediami masowymi a sferą polityki.

U01 Umie identyfikować realne i potencjalne zagrożenia występujące w sferze politycznej w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym

U02 Potrafi wykorzystać zasady i instrumenty komunikowania politycznego w działalności publicznej w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym.

U03 Potrafi przygotować w formie pisemnej analizę wybranych zagadnień politycznych, przy wykorzystaniu tekstów obcojęzycznych.

U04 Swobodnie i logicznie potrafi wygłosić określone tezy.

U05 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz potrafi zarządzać zasobami własności intelektualnej.

K01 Jest przygotowany do zarządzania informacją w sferze publicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych,

K02 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny. Posiada umiejętność aktywnego propagowania takich postaw szczególnie w kontekście rozwiązywania dylematów związanych z wykonywanym zawodem.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Uzyskanie pozytywnych zaliczeń z przedmiotów: Komunikowanie społeczne, Sztuka wystąpień publicznych, Technologie informacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Trempała
Prowadzący grup: Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KP_W01 Zna bieżące wydarzenia polityki krajowej i międzynarodowej,

KP_W02 Zna mechanizmy partycypacji politycznej w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

KP_W03 Zna istotę i znaczenie relacji między mediami masowymi a sferą polityki.

KP_U01 Umie identyfikować realne i potencjalne zagrożenia występujące w sferze politycznej w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym

KP_U02 Potrafi wykorzystać zasady i instrumenty komunikowania politycznego w działalności publicznej w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym.

KP_U03 Potrafi przygotować w formie pisemnej analizę wybranych zagadnień politycznych, przy wykorzystaniu tekstów obcojęzycznych.

KP_U04 Swobodnie i logicznie potrafi wygłosić określone tezy.

KP_U05 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz potrafi zarządzać zasobami własności intelektualnej.

KP_K01 Jest przygotowany do zarządzania informacją w sferze publicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych,

KP_K02 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny. Posiada umiejętność aktywnego propagowania takich postaw szczególnie w kontekście rozwiązywania dylematów związanych z wykonywanym zawodem.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Uzyskanie pozytywnych zaliczeń z przedmiotów: Komunikowanie społeczne, Sztuka wystąpień publicznych, Technologie informacyjne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)