Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kraje bałkańskie w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11KBSM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kraje bałkańskie w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek stosunki międzynarodowe, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

K_W01 - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma zaawansowaną wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem

K_W02 - Ma zawansowaną wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów w rozwoju cywilizacyjnym, rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi


UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 - Potrafi innowacyjnie wykorzystywać do celów naukowych posiadaną wiedzę. Posiada ugruntowane umiejętności badawcze pozwalające na twórczą interpretację zdobywanych informacji

K_U02 - Potrafi rozpoznawać, klasyfikować, stawiać, wyjaśniać i rozwiązywać problemy naukowe o podwyższonej skali trudności


kOMPETENCJE:

K_K02 - Zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy zachowując poczucie, że wykorzystując pogłębiona wiedzę można rozwiązywać powstające problemy. Jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zachowuje obiektywizm badawczy

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Integracja europejska, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki polityczne, wiedza ogólna na temat Bałkanów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

K_W01 - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma zaawansowaną wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem

K_W02 - Ma zawansowaną wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów w rozwoju cywilizacyjnym, rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi


UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 - Potrafi innowacyjnie wykorzystywać do celów naukowych posiadaną wiedzę. Posiada ugruntowane umiejętności badawcze pozwalające na twórczą interpretację zdobywanych informacji

K_U02 - Potrafi rozpoznawać, klasyfikować, stawiać, wyjaśniać i rozwiązywać problemy naukowe o podwyższonej skali trudności


KOMPETENCJE:

K_K02 - Zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy zachowując poczucie, że wykorzystując pogłębiona wiedzę można rozwiązywać powstające problemy. Jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zachowuje obiektywizm badawczy

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Integracja europejska, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki polityczne, wiedza ogólna na temat Bałkanów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

K_W01 - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma zaawansowaną wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem

K_W02 - Ma zawansowaną wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów w rozwoju cywilizacyjnym, rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi


UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 - Potrafi innowacyjnie wykorzystywać do celów naukowych posiadaną wiedzę. Posiada ugruntowane umiejętności badawcze pozwalające na twórczą interpretację zdobywanych informacji

K_U02 - Potrafi rozpoznawać, klasyfikować, stawiać, wyjaśniać i rozwiązywać problemy naukowe o podwyższonej skali trudności


KOMPETENCJE:

K_K02 - Zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy zachowując poczucie, że wykorzystując pogłębiona wiedzę można rozwiązywać powstające problemy. Jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zachowuje obiektywizm badawczy

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Integracja europejska, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki polityczne, wiedza ogólna na temat Bałkanów

Bilans pracy studenta:

Bilans pracy studenta

15 godzin wykład + 15 godzin konwersatorium + 10 godzin konsultacje indywidualne + 60 godzin pracy studenta = 100 godzin

Praca własna studenta obejmuje:

- przygotowanie do egzaminu i do kolokwium,

- lektury/samodzielne studiowanie literatury/analiza źródła,

- przygotowanie do zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

K_W01 - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma zaawansowaną wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem

K_W02 - Ma zawansowaną wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów w rozwoju cywilizacyjnym, rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi


UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 - Potrafi innowacyjnie wykorzystywać do celów naukowych posiadaną wiedzę. Posiada ugruntowane umiejętności badawcze pozwalające na twórczą interpretację zdobywanych informacji

K_U02 - Potrafi rozpoznawać, klasyfikować, stawiać, wyjaśniać i rozwiązywać problemy naukowe o podwyższonej skali trudności


KOMPETENCJE:

K_K02 - Zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy zachowując poczucie, że wykorzystując pogłębiona wiedzę można rozwiązywać powstające problemy. Jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zachowuje obiektywizm badawczy

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Integracja europejska, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki polityczne, wiedza ogólna na temat Bałkanów

Bilans pracy studenta:

Bilans pracy studenta

15 godzin wykład + 15 godzin konwersatorium + 10 godzin konsultacje indywidualne + 60 godzin pracy studenta = 100 godzin

Praca własna studenta obejmuje:

- przygotowanie do egzaminu i do referatu,

- lektury/samodzielne studiowanie literatury/analiza źródła,

- przygotowanie do zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)