Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11MBN-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek stosunki międzynarodowe, SD
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01- zna podstawowe prace z zakresu metodologii badań pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi metodami i technikami badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań stosunków międzynarodowych (K_W09)

W02 – zna szereg wortali, portali poświęconych zagadnieniom stosunków międzynarodowych, biblioteki cyfrowe, bibliografie w wersji cyfrowej, cyfrowe bazy statystyczne (K_W10)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – potrafi przetworzyć, dokonać analizy zgromadzonych informacji na temat ogólnoświatowej polityki, procesów geopolitycznych (K_U02)

U02 – nabywa umiejętność wyboru tematu badawczego, jego strukturalizacji, planu badań, doboru metod badawczych (K_U04)

U03 – posiada umiejętność posługiwania się fachową terminologią, prowadzenia kwerendy źródłowej i bibliotecznej (K_U05)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – zauważa subiektywność badań naukowych, zwłaszcza w obszarze badań humanistyczno-społecznych (K_K06)

K02 – dostrzega wagę śledzenia wypowiedzi i komunikatów prasowych analizy danych statystycznych i formułowania samodzielnych opinii (K-K11)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

szkolenie biblioteczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

K_W06 - Ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o najważniejszych teoriach, metodach i technikach badawczych w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych, głównych tendencjach rozwojowych badań

K_W07 - Posiada pogłębioną wiedzę co do dotychczasowego i bieżącego stanu badań

K_W08 - Zna i rozumie zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej


UMIEJĘTNOŚCI

K_U05 – Właściwie dobiera metody i narzędzia pracy, posiada opanowany warsztat badawczy. Potrafi przystosowywać istniejące metody do własnych potrzeb badawczych lub tworzyć nowe. Trafnie określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę zmian. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i kreacji własnych tez, poglądów i wniosków na podstawie zdobytej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Formułuje i argumentuje hipotezy badawcze


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K05 – Postępuje etycznie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi świadomie organizować swój warsztat pracy. Dba i podtrzymuje etos wykonywanego zawodu. Realizuje zadania zapewniając bezpieczeństwo własne i swoim współpracownikom. Potrafi wykorzystywać swoją wiedzę w sferze praktyki życia współczesnego uwzględniając zmieniające się potrzeby

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

szkolenie biblioteczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Posiada usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o najważniejszych teoriach, metodach i technikach badawczych w zakresie dyscyplin właściwych dla kierunku Stosunki Międzynarodowe. Posiada wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych, głównych tendencjach rozwojowych badań w naukach humanistycznych i społecznych (K_W06)


W02 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań w naukach humanistycznych i społecznych K_W07 Posiada pogłębioną wiedzę co do dotychczasowego i bieżącego stanu badań (K_W07)


W03 Zna zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej (K_W08)


U01 Posiada opanowany warsztat badawczy, dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do konkretnych zadań. Potrafi stawiać i merytorycznie argumentować hipotezy badawcze, poglądy i wnioski na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie badań humanistycznych i społecznych (K_U05)


K01 Jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etycznych i obiektywizmu w prowadzonych badaniach. Neguje możliwość posługiwania się plagiatem. Świadomie organizuje warsztat badawczy z wykorzystaniem nowoczesnych metod gromadzenia i przetwarzania informacji naukowej. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat metodologii badań w praktyce badawczej (K_K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Posiada usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o najważniejszych teoriach, metodach i technikach badawczych w zakresie dyscyplin właściwych dla kierunku Stosunki Międzynarodowe. Posiada wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych, głównych tendencjach rozwojowych badań w naukach humanistycznych i społecznych (K_W06)


W02 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań w naukach humanistycznych i społecznych K_W07 Posiada pogłębioną wiedzę co do dotychczasowego i bieżącego stanu badań (K_W07)


W03 Zna zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej (K_W08)


U01 Posiada opanowany warsztat badawczy, dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze do konkretnych zadań. Potrafi stawiać i merytorycznie argumentować hipotezy badawcze, poglądy i wnioski na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie badań humanistycznych i społecznych (K_U05)


K01 Jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etycznych i obiektywizmu w prowadzonych badaniach. Neguje możliwość posługiwania się plagiatem. Świadomie organizuje warsztat badawczy z wykorzystaniem nowoczesnych metod gromadzenia i przetwarzania informacji naukowej. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat metodologii badań w praktyce badawczej (K_K05)

Bilans pracy studenta:

15 godzin wykładów+15 godzin konwersatorium+25 godzin konsultacji+45 godzin pracy własnej studenta=100 godzin=4 ECTS


godzin pracy własnej studenta: przygotowywanie się do zajęć konwersatoryjnych, przygotowanie krótkich wypowiedzi, samodzielne studiowanie literatury, powtarzanie materiału, przygotowywanie się do kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)