Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstruowanie projektu badań nad dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-POW24KPB-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie projektu badań nad dzieckiem
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Nawrot-Borowska
Prowadzący grup: Monika Nawrot-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i naukach społecznych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; K_W12

U01 - student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i naukach społecznych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; K_U05

U2 – student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania działań edukacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych; K_ U10

U3 – student potrafi rozpoznawać różne rodzaje opracowań i tekstów źródłowych z zakresu studiowanych dyscyplin i subdyscyplin naukowych oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod; K_U17

K1 – student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; K_K01

K2 – student jest świadomy etycznego wymiaru w badaniach naukowych; K_K06

K3 – student projektuje działania badawcze; K_K08

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Wprowadzenie do specjalności

Badania nad dzieckiem i dzieciństwemZajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Nawrot-Borowska
Prowadzący grup: Monika Nawrot-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student/ka:


K_W01 - zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych


K_W12 - ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i naukach społecznych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody


K_U05 - posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań z zakresu nauk pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań


K_U08 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, teorii, koncepcji


K_U10 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania działań edukacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań


K_K06 - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych


K_K08 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, badawcze oraz działania związane z realizacją praktyk pedagogicznych i zawodowych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych


Wprowadzenie do specjalności

Bilans pracy studenta:

4 punkty ECTS = 30 godzin pracy Studenta podczas zajęć wykładowych (15 godzin) i laboratoryjnych (15 godzin) + 70 godzin samodzielnej pracy Studenta - przygotowanie się do zajęć, lektura, analiza i opracowanie literatury przedmiotu, przygotowanie się do egzaminu i zaliczenia, analiza materiału źródłowego, opracowanie i prezentacja projektu badań własnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Nawrot-Borowska
Prowadzący grup: Monika Nawrot-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)