Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wczesna interwencja z profilaktyką zaburzeń rozwojowych dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-POW24WIZ-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wczesna interwencja z profilaktyką zaburzeń rozwojowych dziecka
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wójtowicz-Szefler
Prowadzący grup: Małgorzata Wójtowicz-Szefler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym a także o występujących w tych płaszczyznach zaburzeniach (K_W05)


W02 posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek, jak również wiedzę o działaniach pomocowych, interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek oraz grup społęcznych (K_W21)


U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności edukacyjnej (K_U01)


U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych i związanych z niesieniem pomocy, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań (K_U02)


K01 dostrzega znaczenie nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych relacji w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych (K_K02)


K02 ma przekonanie o roli i znaczeniu podejmowania działań edukacyjnych, w szczególności: wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i ratowniczych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje zadania i angażuje się w realizację indywidualnych i zbiorowych działań zawodowych (K_K03).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Psychologia różnic indywidualnych w rozwoju oraz opóźnienia i zaburzenia w rozwoju – niezbędne jest posiadanie podstawowej wiedzy o rozwoju psychicznym dziecka i mechanizmach rządzących tym rozwojem dla celów wczesnej interwencji i profilaktyki zaburzeń rozwojowych.

Bilans pracy studenta:

2 pkt. ECTS - uczestnictwo studenta w WYKŁADACH (60 godzin)

1 pkt. ECTS - praca własna studenta , przygotowanie do zajęć, analiza literatury i aktywność podczas zajęć (30 godzin)

1 pkt. ECTS - praca studenta -przygotowanie do testu zaliczeniowego (10 godzin)


Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wójtowicz-Szefler
Prowadzący grup: Małgorzata Wójtowicz-Szefler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym a także o występujących w tych płaszczyznach zaburzeniach (K_W05)


W02 posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek, jak również wiedzę o działaniach pomocowych, interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek oraz grup społęcznych (K_W21)


U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności edukacyjnej (K_U01)


U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych i związanych z niesieniem pomocy, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań (K_U02)


K01 dostrzega znaczenie nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych relacji w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych (K_K02)


K02 ma przekonanie o roli i znaczeniu podejmowania działań edukacyjnych, w szczególności: wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych i ratowniczych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje zadania i angażuje się w realizację indywidualnych i zbiorowych działań zawodowych (K_K03).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Psychologia różnic indywidualnych w rozwoju oraz opóźnienia i zaburzenia w rozwoju – niezbędne jest posiadanie podstawowej wiedzy o rozwoju psychicznym dziecka i mechanizmach rządzących tym rozwojem dla celów wczesnej interwencji i profilaktyki zaburzeń rozwojowych.

Bilans pracy studenta:

2 pkt. ECTS - uczestnictwo studenta w WYKŁADACH (60 godzin)

1 pkt. ECTS - praca własna studenta , przygotowanie do zajęć, analiza literatury i aktywność podczas zajęć (30 godzin)

1 pkt. ECTS - praca studenta -przygotowanie do testu zaliczeniowego (10 godzin)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)