Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PR36SEM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gołembowska, Agnieszka Latoś
Prowadzący grup: Monika Gołembowska, Agnieszka Latoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących (K_W01);

W02 - zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w działalności kulturalnej i medialnej (K_W02);

W03 - zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących (K_W05);

W04 - posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów (K_W16);

W05 - posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących (K_W17);

W06 - posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych) (K_W22);

W07 - podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji (K_W26);

U01 - "potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)" (K_U01);

U02 - potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących (K_U02);

U03 - potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących (K_U03);

U04 - posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej (K_U12);

U05 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych (K_U15);

U06 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (K_U16);

K01 - jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy (K_K03);

K02 - jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela (K_K09).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z modułu zajęć podstawowych oraz modułu - przygotowanie pedagogiczne wraz z umiejętnością krytycznej analizy literatury z tych przedmiotów oraz umiejętnością problematyzowania ich treści, a także podstawowe umiejętności w zakresie metodologii badań społecznych i pedagogicznych oraz pisarstwa naukowego.

Bilans pracy studenta:

4 semestr (2 rok):

15 godzin seminarium + 35 godzin pracy własnej studenta = 50 godzin = 2 ECTS

Praca własna studenta obejmuje:

- konsultacje z promotorem.

- pracowanie wstępnego planu projektu działań resocjalizacyjnych.

- wybór tematu/problematyki pracy dyplomowej (projektu działań resocjalizacyjnych)

- wybór i przegląd literatury.

- opracowanie części diagnostycznej projektu działań resocjalizacyjnych (diagnoza stanu wyjściowego - opis procedury badawczej).

5 semestr (3 rok):

30 godzin seminarium + 120 godzin pracy własnej studenta = 150 godzin = 6 ECTS

Praca własna studenta obejmuje:

- konsultacje z promotorem.

- przygotowanie części teoretycznej projektu działań resocjalizacyjnych.

- opracowanie narzędzia badawczego.

- przeprowadzenie badań własnych.

- opracowanie diagnozy stanu rzeczywistości jako podstawy projektowania działań naprawczych – przygotowanie analizy wyników badań własnych.

6 semestr (3 rok):

45 godzin seminarium + 205 godzin pracy własnej studenta = 250 godzin = 10 ECTS

Praca własna studenta obejmuje:

- opracowanie projektu działań naprawczych.

- opracowanie wskazań w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych.

- opracowanie zagadnień zagadnień związanych z kierunkiem studiów, zagadnień związanych z teorią i praktyką społeczną właściwą dla kierunku oraz zagadnień związanych z pracą dyplomową (interpretacja, dyskusja wyników).

- przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Goede, Monika Gołembowska
Prowadzący grup: Karolina Goede, Monika Gołembowska, Agnieszka Latoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących (K_W01);

W02 - zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w działalności kulturalnej i medialnej (K_W02);

W03 - zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących (K_W05);

W04 - posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów (K_W16);

W05 - posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących (K_W17);

W06 - posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych) (K_W22);

W07 - podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji (K_W26);

U01 - "potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)" (K_U01);

U02 - potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących (K_U02);

U03 - potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących (K_U03);

U04 - posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej (K_U12);

U05 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych (K_U15);

U06 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (K_U16);

K01 - jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy (K_K03);

K02 - jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela (K_K09).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z modułu zajęć podstawowych oraz modułu - przygotowanie pedagogiczne wraz z umiejętnością krytycznej analizy literatury z tych przedmiotów oraz umiejętnością problematyzowania ich treści, a także podstawowe umiejętności w zakresie metodologii badań społecznych i pedagogicznych oraz pisarstwa naukowego.

Bilans pracy studenta:

4 semestr (2 rok):

15 godzin seminarium + 35 godzin pracy własnej studenta = 50 godzin = 2 ECTS

Praca własna studenta obejmuje:

- konsultacje z promotorem.

- pracowanie wstępnego planu projektu działań resocjalizacyjnych.

- wybór tematu/problematyki pracy dyplomowej (projektu działań resocjalizacyjnych)

- wybór i przegląd literatury.

- opracowanie części diagnostycznej projektu działań resocjalizacyjnych (diagnoza stanu wyjściowego - opis procedury badawczej).

5 semestr (3 rok):

30 godzin seminarium + 120 godzin pracy własnej studenta = 150 godzin = 6 ECTS

Praca własna studenta obejmuje:

- konsultacje z promotorem.

- przygotowanie części teoretycznej projektu działań resocjalizacyjnych.

- opracowanie narzędzia badawczego.

- przeprowadzenie badań własnych.

- opracowanie diagnozy stanu rzeczywistości jako podstawy projektowania działań naprawczych – przygotowanie analizy wyników badań własnych.

6 semestr (3 rok):

45 godzin seminarium + 205 godzin pracy własnej studenta = 250 godzin = 10 ECTS

Praca własna studenta obejmuje:

- opracowanie projektu działań naprawczych.

- opracowanie wskazań w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych.

- opracowanie zagadnień zagadnień związanych z kierunkiem studiów, zagadnień związanych z teorią i praktyką społeczną właściwą dla kierunku oraz zagadnień związanych z pracą dyplomową (interpretacja, dyskusja wyników).

- przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Goede, Monika Gołembowska, Agnieszka Latoś
Prowadzący grup: Karolina Goede, Monika Gołembowska, Jacek Szczepkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)