Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP23PBHP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Dziamski
Prowadzący grup: Zbigniew Dziamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - posiada podstawową wiedze o organach kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

W2 - potrafi pozyskiwać informacje dotyczące wybranych aktów prawnych, norm w zakresie BHP

W3 - ma uporządkowaną wiedze dotyczącą praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie BHP

W4 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią, młodocianych oraz osób niepełnosprawnych

W5 - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

W6 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia oraz szkolenia pracowników w zakresie BHP

W7 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zagrożeń w środowisku pracy, wypadków w pracy i działań profilaktycznych

W8 - zna środowisko materialne stanowiska pracy

W9 - ma podstawową wiedzę z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu oraz ustawodawstwa w zakresie BHP

U2 - potrafi stosować w praktyce przepisy i ustawodawstwo w zakresie BHP

U3 - potrafi w praktyce interpretować zagrożenia w środowisku pracy

U4 - potrafi stosować zasady ergonomii w życiu i pracy zawodowej

U5 - potrafi zastosować w praktyce zasady BHP na stanowisku pracy

U6 - potrafi projektować stanowiska pracy

K - student posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zarządzanie, prawna ochrona pracy, ergonomia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Dziamski
Prowadzący grup: Zbigniew Dziamski, Ryszard Ostrowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)