Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka cienkich warstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FZ23FCW-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka cienkich warstw
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yuriy Zorenko
Prowadzący grup: Yuriy Zorenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki oraz ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji, zasad i teorii z zakresu fizyki a także dyscyplin pokrewnych;

K_W07 posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych i obserwacyjnych stosowanych w fizyce

K_W08 zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej i pomiarowej w fizyce


K_U02 potrafi planować i przeprowadzać badania doświadczalne z zakresu fizyki oraz opracowywać wyniki tych badań i na tej podstawie wyciągać krytyczne wnioski

K_U04 potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki do innych dziedzin

K_U05 zna podstawowe czasopisma anglojęzyczne z zakresu fizyki znajdujące się na liście czasopism punktowanych i potrafi znajdować w nich niezbędne informacje, a także potrafi korzystać z naukowych baz danych

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własny i innych

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K05 rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi z dziedziny fizyki w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizyka ciała stałego, Spektroskopia defektów i domieszek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)