Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia atomowa i molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Fz23SAiM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia atomowa i molekularna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mykhaylo Koterlyn
Prowadzący grup: Mykhaylo Koterlyn, Łukasz Rajchel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - posiada wiedzę o współczesnych trendach rozwoju fizyki w tym spektroskopii (P_W01)

K_W04 - zna metody budowy modeli matematycznych w fizyce; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe prawa i twierdzenia oraz ich dowody w kontekście spektroskopii atomowej i molekularnej (P_W03)

K_U01 - potrafi przeprowadzać wyprowadzenia wzorów fizycznych w oparciu o matematyczne mo¬dele fizyki w tym fizyki kwantowej (P_U01)

K_U04 - potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki do spektroskopii atomowej i molekularnej (P_U02)

K_K01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się własny i innych (P_K01)

K_K05 - rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi z dziedziny spektroskopii (P_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizyka ogólna, Fizyka kwantowa I, Wstęp do spektroskopii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)