Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Fz24E-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrodynamika
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Fabisiak
Prowadzący grup: Hubert Grudziński, Mykhaylo Koterlyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kształcenia Efekty kierunkowe Efekty przedmiotowe

K_W01

K_W03 posiada podstawową wiedzę z zakresu elektrodynamiki (P_W01)

K_U01

K_U08

K_U09 potrafi zdefiniować podstawowe wielkości w elektrody¬na¬mice, wyjaśnić zależności między nimi (P_U01)

potrafi przedstawić wybrane zastosowania elektrodynamiki we współczesnej technologii (P_U02)

K_K01 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłę¬bie¬niu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (P_K01)

K_K02 potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność syste¬ma¬tycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (P_K02)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość metod matematycznych fizyki i podstaw mechaniki kwantowej.

Znajomość podstaw fizyki w zakresie: mechaniki, optyki, elektryczności i magnetyzmu..


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)