Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki ciała stałego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Fz24WDFCS-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki ciała stałego
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Fabisiak
Prowadzący grup: Agnieszka Banaszak-Piechowska, Kazimierz Fabisiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

Student

• posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą założeń teorii fizycznych i dobrze rozumie ograniczenia stosowalności tych teorii, wynikające z ich założeń W05,

• posiada pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki teoretycznej,

fizyki fazy skondensowanej i fizyki kwantowej W12,


Umiejętności:

Student

1. potrafi przeprowadzać wyprowadzenia wzorów fizycznych w oparciu o matematyczne modele fizyki oraz formułować krytyczne wnioski w oparciu o wyniki teoretyczne uzyskane z tych modeli (U01)

2. potrafi zilustrować zasadnicze typy wiązań chemicznych w materii skondensowanej oraz wymienić przykłady i przeanalizować własności izolatorów, półprzewodników, metali, ferromagnetyków i paramagnetyków (U07)

3. umie wskazać powiązanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie fizyki ciała stałego z zastosowaniami w mikro- i optoelektronice (U08)


Kompetencje społeczne:

Student

• zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K01)

• rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć fizyki współczesnej (K05) potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych K06,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość metod matematycznych fizyki i podstaw mechaniki kwantowej.

Znajomość podstaw fizyki w zakresie: mechaniki, optyki, elektryczności i magnetyzmu.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)