Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf-TS47WM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student zna podstawowe narzędzia obliczeniowe,

W2. Ma wiedzę z zakresu formułowania i rozwiązywania problemów technicznych i środowiskowych z zastosowaniem metod informatycznych,

W3. Zna podstawowe metody rozwiązywania obliczeniowych zagadnień prostych (direct) i odwrotnych (inverse),

U1. Potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury technicznej dotyczącej aplikacji metod obliczeniowych

U2. Ma umiejętność formułowania algorytmów rozwiązywania podstawowych zagadnień obliczeniowych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy programowania; elementarna wiedza na temat układów pomiarowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W08

Orientuje się w obecnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych teorii informacji.

K_W09

Ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki i teorii informacji.

K_U29

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych


Efekty przedmiotowe

W1. Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki związanych z termodynamiką;

W2. Zna zastosowania praw termodynamiki w teorii informacji;

W3. Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do opisu przewodnictwa ciepła..

U1. Potrafi wykorzystać prawa termodynamiki dla tłumaczenia zjawisk i procesów cieplnych w różnych dziedzinach techniki;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów opisu zjawisk cieplnych.


Liczba punktów ECTS 2 pkt., w tym

• wykład i zajęcia teoretyczne: 2 pkt.

ZAJĘCIA KONTAKTOWE: wykład -15..

PRACA SAMODZIELNA: przygotowanie si do: zaliczenia z oceną - 20, kolokwium - 20, studia literaturowe - 20, razem - 75.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; Fizyka: podstawowe prawa termodynamiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W08

Orientuje się w obecnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych teorii informacji.

K_W09

Ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki i teorii informacji.

K_U29

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych


Efekty przedmiotowe

W1. Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki związanych z termodynamiką;

W2. Zna zastosowania praw termodynamiki w teorii informacji;

W3. Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do opisu przewodnictwa ciepła..

U1. Potrafi wykorzystać prawa termodynamiki dla tłumaczenia zjawisk i procesów cieplnych w różnych dziedzinach techniki;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów opisu zjawisk cieplnych.


Liczba punktów ECTS 2 pkt., w tym

• wykład i zajęcia teoretyczne: 2 pkt.

ZAJĘCIA KONTAKTOWE: wykład -15..

PRACA SAMODZIELNA: przygotowanie si do: zaliczenia z oceną - 20, kolokwium - 20, studia literaturowe - 20, razem - 75.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; Fizyka: podstawowe prawa termodynamiki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)