Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot humanistyczny (Filozofia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf11PH-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot humanistyczny (Filozofia)
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Paweł Szroeder
Prowadzący grup: Paweł Szroeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student zna podstawową terminologię filozoficzną.

W02 - student ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat głównych kierunków i stanowisk w filozofii europejskiej.

W03 - student ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z dyscyplinami filozoficznymi.

U01 - student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami filozoficznymi i analizować problemy.

U02 - student posiada umiejętność krytycznego myślenia, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów filozoficznych i formułowania wniosków.

K01 - student potrafi odpowiednio odróżnić: 1) to, co istotne i nieistotne w danej kwestii, 2) oceny i argumenty merytoryczne od ocen i argumentów emocjonalnych, 3) fakty od opinii, dzięki czemu potrafi ustalić priorytety określonego zadania.

K02 - student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Paweł Szroeder
Prowadzący grup: Paweł Szroeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U1 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać własne opinie w oparciu o uzyskaną wiedzę filozoficzną. (KU_01)

K4 - Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. (KU_04)


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15 studia literaturowe + 10 przygotowanie się do zaliczenia = 55 godz. pracy = 2 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Paweł Szroeder
Prowadzący grup: Paweł Szroeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U1 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać własne opinie w oparciu o uzyskaną wiedzę filozoficzną. (KU_01)

K4 - Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. (KU_04)


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15 studia literaturowe + 10 przygotowanie się do zaliczenia = 55 godz. pracy = 2 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Paweł Szroeder
Prowadzący grup: Paweł Szroeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U1 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać własne opinie w oparciu o uzyskaną wiedzę filozoficzną. (KU_01)

K4 - Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. (KU_04)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej.

Bilans pracy studenta:

Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15 studia literaturowe + 10 przygotowanie się do zaliczenia = 55 godz. pracy = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Paweł Szroeder
Prowadzący grup: Paweł Szroeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U1 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać własne opinie w oparciu o uzyskaną wiedzę filozoficzną. (KU_01)

K4 - Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. (KU_04)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej.

Bilans pracy studenta:

Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15 studia literaturowe + 10 przygotowanie się do zaliczenia = 55 godz. pracy = 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)