Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf11PPrz-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Małgorzata Schneider
Prowadzący grup: Krzysztof Jurek, Małgorzata Schneider
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – Charakteryzuje politykę strategiczną przedsiębiorstwa i rozumie jej strategiczne uwarunkowania

W2 – zna zasady funkcjonowania PR (public relations) i potrafi zastosować je w praktyce

W3 – objaśnia procesy promocyjne i marketingowe na wybranych przykładach

W4 – potrafi przeanalizować uwarunkowania cen w zależności od kosztów, popytu, podaży i konkurencji


U1 – potrafi zastosować w praktyce zasady ustalania cen na produkt na podstawie trzech metod

K1 – potrafi zbudować biznes plan na podstawie podanych założeń.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Domek, Krzysztof Jurek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Grzegorz Domek, Krzysztof Jurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – Charakteryzuje politykę strategiczną przedsiębiorstwa i rozumie jej strategiczne uwarunkowania (K_W16)

W2 – zna zasady funkcjonowania PR (public relations) i potrafi zastosować je w praktyce (K_K05)

W3 – objaśnia procesy promocyjne i marketingowe na wybranych przykładach (K_K05)

W4 – potrafi przeanalizować uwarunkowania cen w zależności od kosztów, popytu, podaży i konkurencji (K_W16)


U1 – potrafi zastosować w praktyce zasady ustalania cen na produkt na podstawie trzech metod (K_U06, K_W16)

U2 – potrafi zbudować biznes plan na podstawie podanych założeń i literatury (K_U01)


Bilans godzin pracy studenta: 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń + 20 godzi przygotowanie do zajęć = 2 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Domek, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Grzegorz Domek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – Charakteryzuje politykę strategiczną przedsiębiorstwa i rozumie jej strategiczne uwarunkowania (K_W16)

W2 – zna zasady funkcjonowania PR (public relations) i potrafi zastosować je w praktyce (K_K05)

W3 – objaśnia procesy promocyjne i marketingowe na wybranych przykładach (K_K05)

W4 – potrafi przeanalizować uwarunkowania cen w zależności od kosztów, popytu, podaży i konkurencji (K_W16)


U1 – potrafi zastosować w praktyce zasady ustalania cen na produkt na podstawie trzech metod (K_U06, K_W16)

U2 – potrafi zbudować biznes plan na podstawie podanych założeń i literatury (K_U01)


Bilans godzin pracy studenta: 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń + 20 godzi przygotowanie do zajęć = 2 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Kierunkowe efekty kształcenia dla przedmiotu:

K_W16 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy


Efekty kształcenia dla przedmiotu:

W1 – Charakteryzuje pojęcie przedsiębiorczości w ujęciu historycznym politykę strategiczną przedsiębiorstwa i rozumie jej strategiczne uwarunkowania (K_W16)

W2 - Rozumie współczesne uwarunkowania przedsiębiorczości (K_W16, K_U01)

W3 - Orientuje się w zasadach podatkowych i ubezpieczeń obowiązkowych przedsiębiorcy (K_W16, K_U01)

U1 – Potrafi w praktyce wygenerować pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej (K_W16, K_U01, K_K05)

zasady ustalania cen na produkt na podstawie trzech metod (K_U06, K_W16)

U2 - Posiada umiejętność sporządzenia analizy SWOT oraz uzasadnić przesłanki SWOT dla podanych uwarunkowań (K_U01, K_K05)

U3 - Jest w stanie przeprowadzić proces rejestracji działalności gospodarczej (K_U06, K_W16)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

Bilans pracy studenta:

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń + 20 godzi przygotowanie do zajęć = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Dorożyński, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Janusz Dorożyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Kierunkowe efekty kształcenia dla przedmiotu:

K_W16 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy


Efekty kształcenia dla przedmiotu:

W1 – Charakteryzuje pojęcie przedsiębiorczości w ujęciu historycznym politykę strategiczną przedsiębiorstwa i rozumie jej strategiczne uwarunkowania (K_W16)

W2 - Rozumie współczesne uwarunkowania przedsiębiorczości (K_W16, K_U01)

W3 - Orientuje się w zasadach podatkowych i ubezpieczeń obowiązkowych przedsiębiorcy (K_W16, K_U01)

U1 – Potrafi w praktyce wygenerować pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej (K_W16, K_U01, K_K05)

zasady ustalania cen na produkt na podstawie trzech metod (K_U06, K_W16)

U2 - Posiada umiejętność sporządzenia analizy SWOT oraz uzasadnić przesłanki SWOT dla podanych uwarunkowań (K_U01, K_K05)

U3 - Jest w stanie przeprowadzić proces rejestracji działalności gospodarczej (K_U06, K_W16)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

Bilans pracy studenta:

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń + 20 godzi przygotowanie do zajęć = 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)