Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość budżetowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek-FR35RB-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość budżetowa
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: posiada uporządkowaną wiedzę matematyczną pozwalającą na jej stosowanie jej w rachunkowości budżetowej (realizuje efekt K_W07)

W2: zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań (realizuje efekt K_W09)

U1: potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wykorzystując podstawowe metody analizy finansowej i zarządzania (realizuje efekt K_U07)

U2: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu rachunkowości budżetowej i ekonomii i prezentacji wyników badań ekonomicznych (realizuje efekt K_U10)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego wynikającego ze zmienności otoczenia (realizuje efekt K_K01)

K2: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z rachunkowości budżetowej w działaniach związanych z życiem gospodarczym (realizuje efekt K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Finanse publiczne, rachunkowość

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziawgo
Prowadzący grup: Ewa Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: ma ogólną wiedzę matematyczną pozwalającą na jej stosowanie jej w rachunkowości budżetowej (K_W07)

W2: zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania oraz analizowania danych pozwalające opisywać procesy zachodzące w jednostkach gospodarczych (K_W09)

U1: potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wykorzystując wiedzę z rachunkowości budżetowej oraz formułować możliwe strategie ich działania (K_U07)

U2: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu rachunkowości budżetowej oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych (K_U10)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w związku ze zmianami przepisów prawnych oraz otoczenia jednostki (K_K01)

K2: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z rachunkowości budżetowej w działaniach związanych z życiem gospodarczym (K_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

finanse publiczne, rachunkowość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)