Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka muzyki w nauczaniu klas IV-VIII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA-PZ24MM4-8-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka muzyki w nauczaniu klas IV-VIII
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:Wiedza

W04Zna repertuar muzyczny podstawy programowej stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole podstawowej na II etapie nauczania (K1_W04)

W16 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych na I i II etapie nauczania (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej i klasy IV-VI) oraz wychowawczych do pracy, w których uzyskuje przygotowanie (K1_W16)

W18Posiada wiedzę na temat współczesnych systemów wychowania muzycznego (Dalcrozea, Orff, Koday, Mursell, Suzuki, B. Strauss) oraz podstawowych koncepcji pedagogicznych i psychologicznych, ich praktyczne zastosowanie dające kwalifikacje do edukacji muzycznej na drugim etapie edukacyjnym (K1_W18)

W20Zna szczegółowe cechy rozwoju dziecka na II etapie edukacyjnym (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), posiada wiedzę na temat wydanych orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej (K1_W20)

W22Posiada wiedzę z zakresu wychowania, kształcenia oraz dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu realizowanym na praktykach pedagogicznych na przedmiocie muzyka w ilości 30 godzin (K1_W22)

W26 Posiada wrażliwość etyczną, empatię, otwartość, refleksyjność oraz postawy prospołeczne i poczucie odpowiedzialności związane z zawodem nauczyciela w XXI wieku (K1_W26)

Umiejętności

U18Wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na II etapie edukacyjnym zgodnie z podstawa programową (K1_U18)

U30Wykorzystuje wiedzę w celu prognozowania zachowań dziecka w określonych sytuacjach stosując aktywizujące metody nauczania (K1_U30)

U32Potrafi ocenić poprzez ocenianie kształtujące i dobrać skuteczne, efektywne metody (z wprowadzeniem najnowszych metod), procedury oraz dobre praktyki do realizacji zadań dydaktycznych na II etapie edukacyjnym (K1_U32)

U33Potrafi zaprojektować samodzielnie lub z uczniami program uroczystości szkolnej i potrafi zrealizować działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na II etapie edukacyjnym (K1_U33)

Kompetencje społeczne

K21Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i najnowszych multimediów (K1_K21)

K25Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów na II etapie nauczania (K1_K25)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Powiązania z innymi przedmiotami:

ekspresja muzyczno-ruchowa, taniec, emisja głosu, fortepian, improwizacja fortepianowa, II instrument, zespół wokalny, zespół instrumentalny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W04Zna repertuar muzyczny podstawy programowej stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole podstawowej na II etapie nauczania (K1_W04)

W16 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych na I i II etapie nauczania (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej i klasy IV-VI) oraz wychowawczych do pracy, w których uzyskuje przygotowanie (K1_W16)

W18Posiada wiedzę na temat współczesnych systemów wychowania muzycznego (Dalcrozea, Orff, Koday, Mursell, Suzuki, B. Strauss) oraz podstawowych koncepcji pedagogicznych i psychologicznych, ich praktyczne zastosowanie dające kwalifikacje do edukacji muzycznej na drugim etapie edukacyjnym (K1_W18)

W20Zna szczegółowe cechy rozwoju dziecka na II etapie edukacyjnym (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), posiada wiedzę na temat wydanych orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej (K1_W20)

W22Posiada wiedzę z zakresu wychowania, kształcenia oraz dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu realizowanym na praktykach pedagogicznych na przedmiocie muzyka w ilości 30 godzin (K1_W22)

W26 Posiada wrażliwość etyczną, empatię, otwartość, refleksyjność oraz postawy prospołeczne i poczucie odpowiedzialności związane z zawodem nauczyciela w XXI wieku (K1_W26)

Umiejętności

U18Wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na II etapie edukacyjnym zgodnie z podstawa programową (K1_U18)

U30Wykorzystuje wiedzę w celu prognozowania zachowań dziecka w określonych sytuacjach stosując aktywizujące metody nauczania (K1_U30)

U32Potrafi ocenić poprzez ocenianie kształtujące i dobrać skuteczne, efektywne metody (z wprowadzeniem najnowszych metod), procedury oraz dobre praktyki do realizacji zadań dydaktycznych na II etapie edukacyjnym (K1_U32)

U33Potrafi zaprojektować samodzielnie lub z uczniami program uroczystości szkolnej i potrafi zrealizować działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na II etapie edukacyjnym (K1_U33)

Kompetencje społeczne

K21Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i najnowszych multimediów (K1_K21)

K25Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów na II etapie nauczania (K1_K25)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Powiązania z innymi przedmiotami:

ekspresja muzyczno-ruchowa, taniec, emisja głosu, fortepian, improwizacja fortepianowa, II instrument, zespół wokalny, zespół instrumentalny.

Bilans pracy studenta:

5 pkt. ECST dla zajęć = ok 125 h

Zajęcia realizowane w dwóch semestrach:

s IV - 15 W + 10 h praca własna studenta (wymagania dla IV semestru)

s. IV - 15 ĆW + 20 h praca własna (wymagania dla IV semestru)

s. V - 15 W + 20 h praca własna studenta (wymagania dla V semestru i przygotowanie do egzaminu)

s. V- 15 ĆW + 15 h praca własna studenta (wymagania dla V semestru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)