Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew/instrument

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA-PZA24ŚI-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śpiew/instrument
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stengert
Prowadzący grup: Łarisa Cypłakowa, Piotr Dąbrowski, Małgorzata Furche-Jurczyk, Szymon Łukowski, Jakub Marszałek, Katarzyna Matuszak-Gołda, Elżbieta Stengert, Krzysztof Sypek, Jacek Szczepański, Bartłomiej Wezner, Joanna Żółkoś-Zagdańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym(K1_W11)

Umie kreować i realizować własne koncepcje artystyczne zgodne z ogólnie przyjętą estetyką oraz stylistyką wykonawczą (K1_U01)

Potrafi przygotować i wykonać utwory wokalne, wokalno

instrumentalne i instrumentalne, reprezentujące różne style muzyczne (K1_U05)

Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej, dyrygenckiej, techniki wokalne oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia (K1_U13)

Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny, wokalny, dyrygencki, poprzez samodzielna pracę (K1_U14)

Potrafi zapamiętać realizowany materiał muzyczny i operować nim podczas pracy oraz prezentacji (K1_U15)

Dostosowuje dynamikę, agogikę, artykulację, frazowanie i logistykę estrady do warunków akustycznych (K1_U22)

Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K1_K01)

Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne, stosując ekspresję oraz intuicję artystyczną (K1_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności zakresu podstaw gry na instrumencie.

Ma podstawowy zakres wiadomości z przedmiotów: Zasad muzyki i Historia muzyki (zapis nutowy, budowa interwałów, podstawowa terminologia muzyczną oraz podstawy stylistyki wykonawczej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stengert
Prowadzący grup: Piotr Dąbrowski, Kamil Jagodziński, Szymon Łukowski, Katarzyna Matuszak-Gołda, Adam Skrętny, Jacek Szczepański, Bartłomiej Wezner, Joanna Żółkoś-Zagdańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym(K1_W11)

Umie kreować i realizować własne koncepcje artystyczne zgodne z ogólnie przyjętą estetyką oraz stylistyką wykonawczą (K1_U01)

Potrafi przygotować i wykonać utwory wokalne, wokalno

instrumentalne i instrumentalne, reprezentujące różne style muzyczne (K1_U05)

Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej, dyrygenckiej, techniki wokalne oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia (K1_U13)

Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny, wokalny, dyrygencki, poprzez samodzielna pracę (K1_U14)

Potrafi zapamiętać realizowany materiał muzyczny i operować nim podczas pracy oraz prezentacji (K1_U15)

Dostosowuje dynamikę, agogikę, artykulację, frazowanie i logistykę estrady do warunków akustycznych (K1_U22)

Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K1_K01)

Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne, stosując ekspresję oraz intuicję artystyczną (K1_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętności zakresu podstaw gry na instrumencie.

Ma podstawowy zakres wiadomości z przedmiotów: Zasad muzyki i Historia muzyki (zapis nutowy, budowa interwałów, podstawowa terminologia muzyczną oraz podstawy stylistyki wykonawczej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stengert
Prowadzący grup: Łarisa Cypłakowa, Piotr Dąbrowski, Michał Kuzimski, Szymon Łukowski, Katarzyna Matuszak-Gołda, Adam Skrętny, Elżbieta Stengert, Krzysztof Sypek, Bartłomiej Wezner, Halina Zalejska, Joanna Żółkoś-Zagdańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matuszak-Gołda
Prowadzący grup: Łarisa Cypłakowa, Piotr Dąbrowski, Małgorzata Furche-Jurczyk, Kamil Jagodziński, Justyna Jażdżyk, Witold Kawalec, Michał Kuzimski, Jakub Marszałek, Katarzyna Matuszak-Gołda, Adam Skrętny, Krzysztof Sypek, Anna Wilk, Halina Zalejska, Joanna Żółkoś-Zagdańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1_W11 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym.

K1_W12 Posiada wiedzę z zakresu budowy,higieny i posługiwania się aparatem głosowym.

K1_W29 Posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy

UMIEJĘTNOŚCI:

K1_U01 Umie kreować i realizować własne koncepcje artystyczne zgodne z ogólnie przyjętą estetyką oraz stylistyką wykonawczą.

K1_U02 Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej

a niesionym przez niego przekazem.

K1_U05 Potrafi przygotować i wykonać utwory wokalne/wokalno-instrumentalne/instrumentalne reprezentujące różne style muzyczne.

K1_U13 Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie

ćwiczenia.

K1_U14 Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny/dyrygencki/ruchowy poprzez samodzielną pracę.

K1_U15 Potrafi zapamiętać realizowany materiał muzyczny i operować nim podczas pracy oraz prezentacji.

K1_U22 Dostosowuje dynamikę, agogikę, artykulację, frazowanie i logistykę estrady do warunków akustycznych sali.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K01 Potrafi gromadzić,analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje.

K1_K02 Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne, stosując ekspresję oraz intuicję artystyczną.

K1_K12 Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę i samodzielne myślenie do rozwiązywania problemów.

K1_K17 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadane kompetencje przed rozpoczęciem nauki: predyspozycje do gry na instrumencie/wokalne, zasady muzyki, historia muzyki.

Powiązania z innymi przedmiotami: harmonia, kształcenie słuchu,analiza dzieła muzycznego, czytanie partytur,chór,zespół

wokalny,literatura muzyczna

Bilans pracy studenta:

90ćw +60 praca własna studenta=150 godz. pracy=6 ECTS

Praca własna studenta obejmuje :

przygotowanie do zajęć

lektury/samodzielne studiowanie literatury/analiza źródła

samodzielne analizowanie i realizowanie elementów dzieła muzycznego

praca nad koncepcją i interpretacją utworu wokalnego/instrumentalnego

przygotowanie do egzaminu

przygotowanie do koncertu

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matuszak-Gołda
Prowadzący grup: Łarisa Cypłakowa, Piotr Dąbrowski, Małgorzata Furche-Jurczyk, Witold Kawalec, Michał Kuzimski, Krzysztof Lutrzykowski, Szymon Łukowski, Katarzyna Matuszak-Gołda, Daniel Pradella, Adam Skrętny, Michał Wachowiak, Anna Wilk, Joanna Żółkoś-Zagdańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matuszak-Gołda
Prowadzący grup: Piotr Dąbrowski, Justyna Jażdżyk, Michał Kuzimski, Szymon Łukowski, Katarzyna Matuszak-Gołda, Daniel Pradella, Adam Skrętny, Bartłomiej Wezner, Anna Wilk, Joanna Żółkoś-Zagdańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)