Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody fizyczne w kryminalistyce 1300-Fz24MFwKr-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: P. Stallinga Electrical Characterization of Organic Electronic Materials and Devices, Wiley -VCH 2009
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacje multimedialne
Literatura:

1. C. Kittel, Wstęp do Fizyki ciała stałego, PWN Warszawa 1999.

2. J. Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT Warszawa 1995.

3. H. Ibach, H. Lüth , Fizyka ciała stałego, PWN Warszawa 1996.

4. R. Bacewicz, Optyka ciała stałego, wybrane zagadnienia, OWPW Warszawa 1995.

5. M. Subotowicz, Metody doświadczalne w fizyce ciała stałego, UMCS Lublin 1977.

6. M. J. Pankove, Zjawiska optyczne w półprzewodnikach, Warszawa 1974.

7. J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

K_T1P ma podstawową wiedzę odnośnie projektowania badań fizycznych ciał stałych T1P_W1

K_T2P ma podstawową wiedzę odnośnie programowania wykorzystywanego w badaniach spektroskopowych T1P_W03 T1P_W04 T1P_W05

K_T3P ma podstawową wiedzę dotyczącą synchronizacji i komunikacji w systemach spektroskopowych oraz metod szeregowania zadań opartych na statycznym i dynamicznym priorytetowaniu zadań T2P_W01

T4P_W02

T4P_W04

K_T4P ma podstawową wiedzę zarówno teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania oprogramowania w systemach spektroskopowych z wykorzystaniem narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania, T3P_W03

T3P_W04

T4P_W05

Wiedza

K_W01 ma wiedzę zarówno teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania układów pomiarowych wykorzystujących fizyczne metody badań ,ich walidacji, testowania, wdrażania i konserwacji T1P_W01

T1P_W04

K_W02 ma podstawową wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z systemów spektroskopowych stosowanych w kryminalistyce T1P_W03 T1P_W04 T1P_W06

Umiejętności

K_U01 potrafi zaprojektować podstawowe systemy pomiarowe ciała stałego i analizować proste wyniki i systemy spektroskopii T1P_U01

K_U02 potrafi zaprojektować i zaimplementować reguły synchronizacji zadań w badaniach spektroskopowych T1P_U02

K_U03 potrafi weryfikować metody spektroskopowe uwzględniające ograniczenia czasowe nałożone na działanie systemu oraz dokładność pomiaru T1P_U03

K_U04 potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań magisterskich obejmujących projektowanie badań spektroskopowych– integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować podejście systemowe uwzględniające także aspekty pozatechniczne T1P_U04

K_K01 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować

proces uczenia się własny i innych T1P_K01

K_K02 umie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji pomiarów spektroskopowych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne T1P_K05

K_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, rozumie odpowiedzialność za realizację zadań wykonywanych grupowo i indywidualnie T1P_K03 T1P_K04

Metody i kryteria oceniania:

Elementy oceny końcowej (ogółem 100%), w tym:

Elementy oceny końcowej Udział procentowy

Egzamin pisemny-tradycyjny 70

Zaliczenie projektu 10

Prace domowe, referaty 10

Raporty, sprawozdania 10

Zakres tematów:

1. Wstęp do fizycznych metod optycznych, Widma absorpcyjne i emisyjne, prawa absorpcji, , prawo Lamberta-Beera, spektroskopia absorpcyjna UV-Vis Zastosowania elektronowej spektroskopii absorpcyjnej biomolekuł.

2. Elektronowa spektroskopia absorpcyjna; dipolowy moment przejścia, współczynniki Einsteina, schemat Jabłońskiego, Spektroskopia fluorescencyjna, wydajność kwantowa fluorescencji, czasy życia stanów wzbudzonych, widma wzbudzenia i emisji fluorescencji, przekazywanie energii wzbudzenia. Zastosowania spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach procesu fotosyntezy

3. Metody fototermiczne, metody fotoakustyczne, sygnał fotobaryczny, spektroskopia efektu „mirage”

4. Spektroskopia oscylacyjna: drgania cząsteczek, rodzaje drgań, model oscylatora harmonicznego i anharmonicznego, Zastosowania spektroskopii oscylacyjnej do badania własności strukturalnych.

5. Spektroskopia terahertzowa, badania zagrożeń wybuchowych, badanie materiałów pirotechnicznych, leków

6. Rozproszeniowa spektroskopia Ramana, Podstawy teoretyczne, aparatura, , techniki pomiaru, analiza widm

7. Spektroskopia w podczerwieni (IR) Podstawy teoretyczne, aparatura, budowa spektrometru FTIR techniki pomiaru, analiza widm

8. Spektroskopia rezonansów magnetycznych, podstawy fizyczne EPR, podstawy fizyczne NMR Zastosowanie spektroskopii EPR i NMR do badania defektów

9. Niestacjonarne metody badania defektow w ciałach stałych ( DLTS, Q-DLTS, Termicznie stymulowane prądy, termoluminescencja)

10. Stałoprądowe metody badania ciał stałych , efekt Halla, metoda czteropunktowa,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, sala 013
Agnieszka Banaszak-Piechowska 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)