Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów w szkole i placówkach pozaszkolnych 1100-P-OP23WRP-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Edwards H. Clifford (2006) Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa: WN PWN.

Mazlish E., Faber A. (2016) Jak mówić do nastolatków, aby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z Nami rozmawiały. Poznań: Media Rodzina

Nolting Hans-Peter (2004) Jak zachować porządek w klasie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rosenberg M.B. (2003) Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa, Jacek Santorski & Co.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody kooperatywne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacje multimedialna; prezentacja schematu budowy scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżą. Praca w małych grupach; ćwiczenia w porozumiewaniu się przy zastosowaniu modelu PBP, ćwiczenia w budowaniu kontraktu z grupą oraz odwoływania się do zasad grupowych – wypełnianie kart pracy, odgrywanie scenek.
Praca w małych grupach: opracowywanie scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżą.
Przeprowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżą pod superwizją prowadzącego przedmiot w terminie i placówce przez niego wskazanej.

Literatura:

Bradziejewska M. (2005) Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków. W: A. Brzezińska (red), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP, s. 345-379.

Kołodziejczyk J., (2005), Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji.

Kraków,Sophia. Rozdziały: I - VI http://www.nodnsophia.pl/download/dyscyplina-w-klasie-wydawnictwo-sophia.pdf

Koźmiński G.J., Kitowska D.K. (2000) „Nauczyciel-Wychowawcą”, Złotów: Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K. Rozdział II.

MacKenzie R. J. (2008) Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział I (s. 17-28). Rozdział III (s. 63-72).

Tempczyk – Nagórka Ż. (2017). Między odrzuceniem a akceptacją – w stronę komunikacji inkluzyjnej. Forum Pedagogiczne, nr 1, s. 121-135.

Widstrand T. (2008) Porozumienie bez przemocy, czyli język żyrafy w szkole. Warszawa, CMPP-P. Część I (s. 16- 79).

Vopel K.W., (2006) Poradnik dla prowadzących grupy. Teoria i praktyka dla prowadzących grupy. Kielce: Jedność. Rozdział 3, 4, 5, 6.

Efekty uczenia się:

W-1 Student wie, jakie zmiany w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej zachodzą w okresie dorastania i jakie w związku z tym nastolatek może mieć trudności [K_W06].

U-3. Student potrafi zaprojektować zajęcia w klasie szkolnej dotyczące wspomagania rozwoju psychospołecznego adekwatnie do potrzeb uczniów biorących w nich udział [K_U04].

K-1 Student przyswoił sobie zasadę etyczną - przede wszystkim nie szkodzić - i przestrzega jej zarówno projektując zajęcia dla młodzieży (formułowanie celów, dobór treści) jak i prowadząc praktyczne zajęcia pod superwizją nauczyciela prowadzącego laboratoria [K_K05].

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena opracowanego scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżą przygotowanego zgodnie z metodyką zajęć opiekuńczo-wychowawczych [W-1; U-3].

2. Obserwacja i ocena poprawności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżą pod superwizją prowadzącego zajęcia w terminie i placówce przez niego wskazanej; ocena poprawności informacji zwrotnej udzielonej przez student dotyczącej zajęć prowadzonych przez niego oraz innego studenta [K-1]

Za zadanie nr 2 student może otrzymać 28 pkt. Do zaliczenia każdego z nich

wymagane jest uzyskanie więcej niż 50% możliwych do uzyskania punktów. Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione w trakcie laboratoriów. Ocena końcowa jest wypadkową ocen każdego z zadań. Warunkiem koniecznym jest zaliczenie każdego z nich.

Zakres tematów:

1. Zasady budowania scenariusza zajęć opiekuńczo wychowawczych z młodzieżą wychowującą się w różnych środowiskach – prezentacja schematu budowy scenariusza.

2. Porozumiewanie się z nastolatkiem podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych z zastosowaniem Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga.

2.1. Rozwijanie wiedzy dotyczącej empatycznego słuchania i mówienia; rozwijanie wiedzy z zakresu budowy komunikatów w modelu PBP.

2.2. Rozwijanie umiejętności budowania komunikatów w modelu PBP, rozwijanie umiejętności słuchania (prowadzenia dialogu w modelu PBP) - rozwijanie umiejętności rozróżniania spostrzeżeń od ocen i formułowania spostrzeżeń; określania potrzeb, odczytywania potrzeb partnera rozmowy (nastolatka) i formułowania próśb.

3. Tworzenie sprawnie działającej struktury w grupie młodzieży.

3.1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności zawierania kontraktu z grupą młodzieży.

3.2. Rozwijanie wiedzy i umiejętności odwoływania się do zasad grupowych i ich egzekwowania przy zastosowaniu: aktywnego słuchania, komunikatu „Ja” i elementów dialogu motywującego.

4. Przeprowadzenie w grupie laboratoryjnej, przygotowanych przez studentów scenariuszy zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Rozwijanie umiejętności obserwowania przebiegu zajęć i udzielania informacji zwrotnej. Analiza poszczególnych etapów realizacji scenariusza i poszukiwanie rozwiązań pojawiających się trudności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 7:30 - 9:00, sala 128
Alicja Potorska 13/15 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:15 - 15:45, sala 126
Alicja Potorska 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)