Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o współczesnej polszczyźnie - słowotwórstwo 1000-FP23NSŁ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dokulil M., Teoria derywacji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979
Dyszak A., Wstęp do słowotwórstwa w ramach gramatyki opisowej języka polskiego na studiach polonistycznych, [w:] ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne z. 40. Filologia Polska 17, s. 209-231, Bydgoszcz 1996

Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna, obserwacja, praca z podręcznikiem
Literatura:

Dyszak A.S., Benenowska I., Od głoski do zdania, Cz. I. Wiadomości, roz. O wyrazie, Bydgoszcz 2009

Gramatyka współczesnego języka polskiego pod red. S. Urbańczyka, t. Morfologia, Warszawa 1984 (lub wydanie późniejsze)

Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1984

Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 2001

Metody i kryteria oceniania:

Trzy prace pisemne po kolejnych blokach (I-III) wykładów: pytania otwarte dotyczące tematyki wykładów.

Warunki zaliczenia:

na ocenę dostateczną

student potrafi dokonać analizy słowotwórczej leksemów pochodnych, rozpoznaje szczegółowe procesy słowotwórcze, definiuje podstawowe pojęcia słowotwórcze;

na ocenę dobrą

student potrafi dokonać analizy słowotwórczej leksemów pochodnych, rozpoznaje szczegółowe procesy słowotwórcze, podaje przykłady takich zjawisk, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi;

na ocenę bardzo dobrą

student potrafi dokonać analizy słowotwórczej leksemów pochodnych, rozpoznaje i wyjaśnia szczegółowe procesy słowotwórcze, podaje przykłady takich zjawisk, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi, podaje dodatkowe informacje z podręczników.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i tematyka wykładów. Literatura przedmiotu (zapoznanie studentów z sylabusem). Słowotwórstwo jako dział morfologii i podsystem systemu morfologicznego.

2. Leksemy niepodzielne i podzielne słowotwórczo. Budowa formacji słowotwórczych.

3. Pochodność diachroniczna a synchroniczna (motywacja).

4. Kierunki motywacji słowotwórczej.

5. kolokwium I (treść wykładów 1-4)

6. Typy formantów.

7. Funkcje formantów.

8. Formacje z konektywem i węzłem morfologicznym. Formacje złożone, uniwerbizmy i skrótowce.

9. kolokwium II (treść wykładów 6-8)

10. Aspekt czasownika jako kategoria słowotwórcza. Imiesłowy i bezokoliczniki jako formacje.

11. Rzeczowniki odczasownikowe.

12. Rzeczowniki odprzymiotnikowe.

13. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

14. Słowotwórcza klasyfikacja leksemów. Kategoria i typ słowotwórczy.

15. kolokwium III (treść wykładów 10-14)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:30 - 14:15, (sala nieznana)
Mirosława Wronkowska-Dimitrowa 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)