Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika 1000-FP-N23PedNE-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Boral B., Boral T. (2013). "Techniki zapamiętywania". Warszawa Samo Sedno.
Brzezińska A. I. (2008). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), "Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy" (s. 35-49). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Wawrzyniak-Beszterda R. (2004). Relacje komunikacyjne nauczyciel-uczeń. Uwagi na marginesie badań. "Studia Edukacyjne", 6, 289-300.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Dyskusja, burza mózgów, prezentacja, analiza tekstów źródłowych.
Udostępnienie autorskich materiałów w sieci oraz przekazywanie wybranych treści z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Wykorzystanie w pracy ze studentami narzędzi tutorskich: kontrakt, siatka celów, pytania o wartości, 5 Why, SWOT.
Literatura:

Appelt K., Matejczuk J. (2014). Tutoring rówieśniczy – stara metoda na nowo odkrywana. "Psychologia w Szkole", 1 (42), 21-30.

Arends R. I. (2002). "Uczymy się nauczać". Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

uber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.

Cichoń W., Wartości-człowiek-wychowanie,Kraków 1996,

Buzan T. (2007). "Mapy twoich myśli". Łódź: JK.

Filipiak E. (2008). Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. W: E. Filipiak (red.), "Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty

i problemy". Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Gołębniak D. (2010). Szkoła – Kształcenie – Nauczyciel. W: Z Kwieciński, B. Śliwerski (red.),"Pedagogika. Podręcznik akademicki". Tom 2 (część II, s. 96-320). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarosz, E., Wysocka E. (2006). "Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska, D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. PWN.

Kupisiewicz, C. (2012.). "Dydaktyka. Podręcznik akademicki". Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Niemierko, B. (2007). "Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki". Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ledzińska M., Czerniawska E. (2011). "Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze". Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2011). "Metody i techniki badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Okoń, W. (2003.). "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Philips, D.C., Soltis, J. F. (2003). "Podstawy wiedzy o nauczaniu". Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rubacha, K. (2003). Podstawowe pojęcia w pedagogice. W: Z. Kwieciński, B. Sliwerski (red.), "Pedagogika. Podręcznik akademicki". Tom 1 (część I, s. 24-29). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Śliwerski B. (2001). "Program wychowawczy szkoły". Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Efekty uczenia się:

W01

U01

U02

U03

K01

Metody i kryteria oceniania:

1. Esej pisemny na temat wybrany spośród wskazanych

Tematy:

(1) Kierownicza rola nauczyciela,

(2) Uczenie się jako proces badawczy,

(3) Nauczyciel jako animator procesu poznawania świata przez uczniów oraz „procesu rozwijania ich myślenia i działania”,

(4) Myślenie w procesie uczenia się,

(5) Planowanie procesu uczenia się;

Kryteria oceniania: skonstruowanie pytania; teza; argumentacja - odwołanie do literatury naukowej; jasność używanych sformułowań; struktura pracy: wstęp, rozwinięcie, zakończenie, przypisy, bibliografia] (W01, K01)

2. Skonstruowanie w zespole narzędzi do diagnozy funkcjonalnej wybranych problemów – opracowanie pisemne [nazwa narzędzia i usytuowanie w metodzie badawczej; adresat; cel/cele; charakterystyka problemu, do diagnozy którego służy; skonstruowanie instrukcji; trafność narzędzia; instrukcja dotycząca opracowania zgromadzonych danych; uzasadnienie wyboru rodzaju narzędzia dla gromadzenia określonych danych] (U02, U03, K01)

Zakres tematów:

1. Pedagogika i jej subdyscypliny

2. Podstawowe pojęcia pedagogiczne - wychowanie, nauczanie, kształcenie, uczenie się, edukacja, system oświatowo-wychowawczy) oraz ich wzajemne korelacje

3. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój ucznia (istota przesunięcia progresywistycznego, modele szkoły współczesnej, szkoła jako organizacja ucząca się)

4. Specyfika systemu dydaktycznego (system klasowo-lekcyjny, szkoła tradycyjna, szkoła progresywistyczna – cechy, twórcy, organizacja warunków uczenia się, zalety, aspekty budzące kontrowersje)

5. Wybrane problemy i konteksty uczenia się (uczenie się w wybranych podejściach teoretycznych, dwa „bieguny” inspiracji dla nauczyciela pracującego z uczniem: behawioryzm i konstruktywizm, wzory i strategie uczenia się, style nauczania)

6. Specyfika bycia i uczenia się z rówieśnikami oraz od rówieśników (model uczenia się we współpracy i metoda tutoringu rówieśniczego jako swoiste „narzędzia” sprzyjające: poszerzeniu autonomii i samodzielności uczniów, rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów, nawiązywaniu relacji koleżeńskich i przyjaźni, rozwijaniu zdolności rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami)

7. Znaczenie strategii uczenia się dla adaptacji ucznia w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej (zdolność korzystania ze strategii uczenia się i zdolność tworzenia przez ucznia własnych strategii jako szansa na doświadczanie sukcesów edukacyjnych, szansa na zajmowanie atrakcyjnej pozycji w grupie rówieśniczej oraz na nawiązywanie relacji koleżeńskich i przyjaźni)

8. Nauczyciel w roli diagnosty środowiska dydaktyczno-wychowawczego (konstruowanie narzędzi pozwalających rozpoznawać określone dziedziny dotyczące uczniów II etapu edukacji, takie jak: pozycja społeczna ucznia w grupie, koleżeństwo i przyjaźń, konflikty z rówieśnikami, ambicje, wartości i aspiracje, motywacja do uczenia się, wybrane dysharmonie i zaburzenia rozwojowe; analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie i proponowanie rozwiązań wspierających rozwój uczniów – ze szczególnym uwzględnieniem zadań rozwojowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej)

9. Program wychowawczy jako projekt wspierania: (1) uczniów w byciu (i stawaniu się) świadomymi własnych: praw, obowiązków, możliwości, zdolności, predyspozycji, szans i zagrożeń uczestnikami życia rodzinnego i społeczno-kulturalnego; (2) środowiska rodzinnego uczniów i współpracy z rodzicami/opiekunami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 9:00, (sala nieznana)
Adam Mroczkowski 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)