Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metod probabilistycznych i statystyki 1300-Inf23PMB-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. M. Bednarczyk, A. Dąbrowicz-Tlałka, Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach : dla studentów uczelni technicznych. Cz. 1,
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2012.
2. J. Kłopotowski, M. Wrzosek, Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa,
Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2008.
3. Kordecki W., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław, 2001.
4. W. Kryszewski, Wykład z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, Instytut Technik Informacyjnych, Tomaszów, 2009, (skrypt).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

1. Z. Hellwig, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Warszawa, PWN, 1998.

2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach - część I i II, PWN Warszawa, 2005.

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3, U4.

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń wymagane są:

-aktywny udział w zajęciach;

-uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów pisemnych.

Progi ocen uzależnione od procentu uzyskanych punktów:

100% - 90%: bardzo dobry,

89% - 80%: dobry plus,

79% - 70%: dobry,

69% - 60%: dostateczny plus,

59% - 50%: dostateczny

mniej niż 50%: niedostateczny.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.

Zakres tematów:

1. Rodzaje zdarzeń losowych.

2. Klasyczna i geometryczna definicja prawdopodobieństwa.

3. Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa. Podstawowe własności.

4. Elementy kombinatoryki.

5. Prawdopodobieństwo warunkowe. Zdarzenia niezależne.

6. Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa.

7. Schemat Bernoulliego.

8. Zmienne losowe. Dystrybuanta.

9. Wybrane rozkłady dyskretne i ciągłe zmiennych losowych.

10. Wartość oczekiwana, odchylenie standardowe oraz wariancja zmiennej losowej. Własności.

11. Elementy statystyki opisowej.

12. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:30 - 16:00, sala 6
Juliusz Stochmal 15/30 szczegóły
2 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 6
Juliusz Stochmal 30/30 szczegóły
3 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 6
Juliusz Stochmal 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)