Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o współczesnej polszczyźnie - słowotwórstwo 1000-FP23NSŁ-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski, B. Wieczorkiewicz, t. I, cz. Słowotwórstwo, Warszawa 1968 (lub wyd. inne);
Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego (wyd. III popr.), Warszawa 1979;
Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 2000;
Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie. Fonetyka. Fonologia. Morfologia, Kraków 1996.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Obserwacja – analiza i ocena zjawisk, analiza wzorcowych formacji, praca z podręcznikiem, dyskusja.
Literatura:

Dyszak A.S., Benenowska I., Od głoski do zdania (cz. I Wiadomości, rozdz. O wyrazie), Bydgoszcz 2009;

Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. S. Urbańczyk. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1984 (lub wydanie późniejsze t. II);

Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 2001;

Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 1. i 2., red. H. Jadacka, Kraków 2001, t. 3-4., red. M. Skarżyński, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

wiedza:

student zna i rozumie terminy słowotwórcze, odróżnia pochodność diachroniczną i synchroniczną, rozpoznaje leksemy podzielne słowotwórczo, nazywa elementy budowy formacji słowotwórczych, określa typy formantów i charakteryzuje ich funkcje, opisuje słowotwórstwo jako podsystem systemu morfologicznego języka, wyjaśnia jego rolę w komunikacji językowej;

umiejętności:

student rozpoznaje zjawiska słowotwórcze, znajduje i nazywa derywaty, analizuje budowę różnych formacji słowotwórczych, znajduje przykłady poznanych zjawisk w tekstach, wyjaśnia rolę systemu słowotwórczego w porozumiewaniu się;

kompetencje społeczne:

student docenia rolę słowotwórstwa w bogaceniu zasobu leksykalnego polszczyzny oraz dostrzega w formacjach słowotwórczych zapisane dziedzictwo kulturowe kraju

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, 3 kolokwia zaliczeniowe.

Kryteria oceniania:

na ocenę dostateczną – student uczestniczy aktywnie w zajęciach, rozpoznaje zjawiska słowotwórcze (w tym elementy budowy formacji), podaje przykłady takich zjawisk, posługuje się podstawowymi pojęciami słowotwórczymi;

na ocenę dobrą – student uczestniczy aktywnie w zajęciach, rozpoznaje zjawiska słowotwórcze (w tym elementy budowy formacji), podaje przykłady takich zjawisk, posługuje się podstawowymi pojęciami słowotwórczymi, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi;

na ocenę bardzo dobrą – student uczestniczy aktywnie w zajęciach, rozpoznaje i nazywa zjawiska słowotwórcze (w tym elementy budowy formacji), podaje przykłady takich zjawisk, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi, wyjaśnia procesy słowotwórcze, podaje dodatkowe informacje z podręczników.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia analizy słowotwórczej: wyraz podstawowy (podstawa słowotwórcza), wyraz pochodny (formacja słowotwórcza), temat słowotwórczy, formant, formantoid, submorf, konektyw, rdzeń, parafraza słowotwórcza - ćwiczenia we wskazywaniu.

Przegląd formantów - analiza wyrazów pochodnych: prefiksy, sufiksy, interfiksy, postfiksy, inne typy formantów.

Ćwiczenia we wskazywaniu funkcji formantów.

Kategoria i typ słowotwórczy - ćwiczenia w rozpoznawaniu.

Analiza kompozycji słowotwórczych: zrosty, złożenia, zestawienia.

Ćwiczenia w rozpoznawaniu wyrazów motywowanych wyrażeniami przyimkowymi.

Analiza słowotwórcza uniwerbizmów.

Jak powstają skrótowce.

Ćwiczenia w stopniowaniu przymiotników.

Analiza słowotwórcza imiesłowów i bezokoliczników.

Rozpoznawanie formacji orzeczeniowych i podmiotowych wśród rzeczowników odczasownikowych i odprzymiotnikowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:45 - 12:30, sala 17 (PS)
Andrzej Dyszak 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)