Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt i współpraca z interesariuszem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D35-PiWzI-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt i współpraca z interesariuszem
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 3, semestr 5, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Domańska
Prowadzący grup: Katarzyna Domańska, Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 Student zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną.

K_U03 Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, związanej z zawodem dziennikarskim, mediami i komunikacją społeczną.

K_U06 Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.

K_U07 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).

K_K02 Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K03 Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.

K_K04 Student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

K_K05 Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

K_K06 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także o dorobek i tradycje zawodu dziennikarskiego i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy reklamy i promocji.

Bilans pracy studenta:

2 ECTS: 30 godzin laboratorium

1 ECTS - 30 godzin uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS 30 godzin pracy własnej studenta - przygotowanie do zajęć, przygotowanie projektu, przygotowanie case study, opracowanie i wykonanie zadań z kart pracy.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Domańska
Prowadzący grup: Katarzyna Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)