Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biogeografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11Bg-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biogeografia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mazur
Prowadzący grup: Małgorzata Mazur, Ryszard Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01

rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia

W_01 - rozpoznaje zasięgi geograficzne roślin i zwierząt oraz objaśnia ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania

W_02 – wie jakie czynniki mają wpływ na zróżnicowanie geograficzne szaty roślinnej i fauny Ziemi

K_W05

ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biologii umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy

W_01

W_03 - rozróżnia główne biomy Ziemi pod względem florystycznym, faunistycznym i ekologicznym

K_W09

wymienia przykłady praktycznego wykorzystania wiedzy biologicznej

W_01

W_04 – wie jak korzystać z różnorodnych materiałów kartograficznych, w tym atlasów zasięgowych, map izopoli i innych

K_U02

prowadzi obserwacje zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski

U_01 - interpretuje zależności między udziałem biomasy, produktywności pierwotnej i udziału form życiowych roślin, a podziałem na biomy lądowe Ziemi

U_02 – umie sporządzać i analizować mapy rozmieszczenia roślin i zwierząt

U_03 - przeprowadza porównawczą analizę flor i faun stosując wskaźniki liczbowe odnoszące się do różnych poziomów systematycznych

U_04 - umie zinterpretować zależności pomiędzy liczbą gatunków a czynnikami ekologicznymi i geograficznymi (powierzchnia, izolacja)

K_U05

wykazuje umiejętność powiązania informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym elektronicznych), waloryzuje informacje, formułuje i uzasadnia własne sądy i opinie, które wykorzystuje w prowadzonej debacie naukowej

U_01

U_02

U_04

K_K03

przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role

K_01 – aktywnie pracuje samodzielnie i współpracuje w grupie rozwiązując problemy i wykonując powierzone zadania


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczone przedmioty: botanika systematyczna, zoologia strunowców.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mazur
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Małgorzata Mazur, Paweł Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01

rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia

W_01 - rozpoznaje zasięgi geograficzne roślin i zwierząt oraz objaśnia ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania

W_02 – wie jakie czynniki mają wpływ na zróżnicowanie geograficzne szaty roślinnej i fauny Ziemi

K_W05

ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biologii umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy

W_01

W_03 - rozróżnia główne biomy Ziemi pod względem florystycznym, faunistycznym i ekologicznym

K_W09

wymienia przykłady praktycznego wykorzystania wiedzy biologicznej

W_01

W_04 – wie jak korzystać z różnorodnych materiałów kartograficznych, w tym atlasów zasięgowych, map izopoli i innych

K_U02

prowadzi obserwacje zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski

U_01 - interpretuje zależności między udziałem biomasy, produktywności pierwotnej i udziału form życiowych roślin, a podziałem na biomy lądowe Ziemi

U_02 – umie sporządzać i analizować mapy rozmieszczenia roślin i zwierząt

U_03 - przeprowadza porównawczą analizę flor i faun stosując wskaźniki liczbowe odnoszące się do różnych poziomów systematycznych

U_04 - umie zinterpretować zależności pomiędzy liczbą gatunków a czynnikami ekologicznymi i geograficznymi (powierzchnia, izolacja)

K_U05

wykazuje umiejętność powiązania informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym elektronicznych), waloryzuje informacje, formułuje i uzasadnia własne sądy i opinie, które wykorzystuje w prowadzonej debacie naukowej

U_01

U_02

U_04

K_K03

przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role

K_01 – aktywnie pracuje samodzielnie i współpracuje w grupie rozwiązując problemy i wykonując powierzone zadania

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczone przedmioty: botanika systematyczna, zoologia strunowców.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mazur
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Małgorzata Mazur, Paweł Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)