Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biohealth - ocena zdrowotności biosfery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS12Bioh-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biohealth - ocena zdrowotności biosfery
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Bąkowska-Hopcia
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Nikola Kolarova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:


W01 Posiada szeroką wiedzę na temat siedlisk przyrodniczych oraz perspektyw ich odtwarzania (K_W01)


W02 Objaśnia i interpretuje oddziaływania między stanem środowiska a zdrowiem człowieka (K_W02)


W03 Zna aktualne problemy dotyczące oddziaływania: populacja- środowisko w literaturze kierunkowej (krajowej i w jęz. angielskim)(K_W05);


U01 Potrafi dostosować techniki i narzędzia do rozwiązywania problemów badawczych w zakresie oceny zdrowotności biosfery (K_U01);


U02 Zbiera i analizuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski dotyczące oceny siedlisk przyrodniczych (K_U05);


U03 Analizuje skutki antropopresji i potrafi zaproponować działania z zakresu kompensacji przyrodniczej (K_U06);


K01 Wykazuje zdolność odpowiedniej weryfikacji priorytetów przy perspektywach odtwarzania siedlisk przyrodniczych (K_K03)

Bilans pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 15 godz. (0,6 ECTS),

- konsultacje: 15 godz. (0,6 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 4 godz. ( 0,16 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 34 godzin, co odpowiada 1,36 ECTS


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 20 godz. ( 0,8 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 15 godz.( 0,6 ECTS)

-przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji multimedialnych 16 godz. (0,64 ECTS)

-analiza artykułów naukowych 15 godz. (0,6 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 66 godzin, co odpowiada 2,64 ECTS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)