Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FPR23WdFJ-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki jądrowej
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Cybulski
Prowadzący grup: Hubert Cybulski, Kazimierz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

P_W01 - posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki oraz ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji, zasad i teorii z zakresu fizyki oraz dyscyplin pokrewnych a także praktyczne zastosowania tej wiedzy w działalności zawodowej (K_W01)

P_W02 - rozumie oraz potrafi użyć formalizmu matematycznego do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów fizycznych (K_W03)

P_W03 - potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe prawa i twierdzenia fizyczne (K_W01)

P_W04 - zna i rozumie korpuskularno-falową i promieniotwórczą naturę materii (K_W01)

P_U01 - potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody (K_U01)

P_U02 - potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe (K_U02)

P_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K_K01, K_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

• Analiza matematyczna

• Fizyka ogólna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)