Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-OS12SM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dłużewska, Kazimierz Harłoziński, Halina Kaczmarek, Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Anna Dłużewska, Kazimierz Harłoziński, Halina Kaczmarek, Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna terminologię używaną w geografii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

W02 - ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie prognozowania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz zna techniki, procesy technologiczne i narzędzia badawcze stosowane w badaniach geografii fizycznej oraz pokrewnych nauk o Ziemi;

W03 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej geografii oraz powiązanych z nimi nauk ścisłych;

W08 - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności prawa autorskiego;

W09 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą wybranych metod pozyskiwania danych jakościowych i ilościowych, ich obróbki i interpretacji w odniesieniu do zjawisk i procesów przyrodniczych;

W15 - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej;

U02 - posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk przyrodniczych przy wykorzystaniu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów geograficznych, również w języku obcym;

U05 - posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze w różnych dziedzinach działalności społeczno-gospodarczej opartych na naukach przyrodniczych;

U06 - opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, proponuje rozwiązania o charakterze praktycznym w pracach związanych z wybraną dyscypliną geograficzną;

U07 - wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, potrafi wskazać rozwiązania praktyczne;

U08 - samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze, a także planuje projekty badawcze;

U09 - prowadzi zadania badawcze w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, z wykorzystaniem dostępnych metod badań pod kierunkiem opiekuna naukowego;

K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego;

K02 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie geografii; angażuje się we współpracę;

K03 - docenia znaczenie nauk geograficznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej z różnych czasopism naukowych wpływających na budowanie warsztatu pracy geografa we wszystkich specjalnościach;

K08 - dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną, z odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów;

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Zygmunt Babiński, Michał Habel, Halina Kaczmarek, Danuta Szumińska, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)