Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geomorfologia i geologia fluwialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW23GGF-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia i geologia fluwialna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfologii


W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,


W03- student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi czynnikami kształtującymi rzeźbę powierzchni Ziemi


U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,


U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,


U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,


U04- student poprawnie posługuje się mapami topograficznymi, geomorfologicznymi i geologicznymi.


K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfologii


W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,


W03- student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi czynnikami kształtującymi rzeźbę powierzchni Ziemi


U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,


U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,


U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,


U04- student poprawnie posługuje się mapami topograficznymi, geomorfologicznymi i geologicznymi.


K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 zna podstawowe pojęcia, terminy i zagadnienia dziedzin przyrodniczych, technicznych i społeczno-gospodarczych, mające bezpośrednie odniesienie do ich praktycznych zastosowań właściwych dla rewitalizacji dróg wodnych

K_W02 ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, fizyki, chemii, informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych, niezbędną do tworzenia nowych rozwiązań technicznych oraz formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań z zakresu rewitalizacji dróg wodnych

K_W06 ma ogólną wiedzę o środowisku przyrodniczym w rewitalizacji dróg wodnych oraz rozumie procesy w nim zachodzące, analizuje je za pomocą metod matematycznych i statystycznych,


K_U01 potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł informacji, w języku polskim, angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, z zakresu rewitalizacji dróg wodnych oraz potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.


K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dla ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności kierunkowych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się swojej osoby i innych

K_ K02 odpowiedzialnie wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej potrafiąc odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, stara się swoją postawą dbać o jakość wykonywanej pracy przez siebie i innychW01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfologii


W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,


W03- student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi czynnikami kształtującymi rzeźbę powierzchni Ziemi


U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,


U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,


U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,


U04- student poprawnie posługuje się mapami topograficznymi, geomorfologicznymi i geologicznymi.


K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej)

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 5 (zimowym): 15 godzin wykładu i 45 godzin laboratorium.

ECTS: 4

Nakład pracy studenta - 100 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 105 godz.

w tym:

- 15 godz. wykład;

- 30 godz. laboratorium;

- 15 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – konsultacje stacjonarne;

- 10 godz. – konsultacje zdalne na platformie Microsoft Teams lub e-mail;

- 10 godz. – pracownia wirtualna na platformie Microsoft Teams lub e-mail – konsultowanie wykonywanych prac.


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 20 godz.

w tym:

- 10 godz. – przygotowanie i zaliczenie wykładu;

- 10 godz. – przygotowanie i zaliczenie laboratorium;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)