Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia regionalna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR11GRP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia regionalna Polski
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Turystyka i rekreacja, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student zna podstawowe definicje

W_02 – student zna podstawowe informacje o regionach fizycznogeograficznych

U_01 – student rozumie genezę wybranych regionów

U_02 – student potrafi rozpoznać wpływ człowieka na regiony

U_03 – student potrafi samodzielnie dokonać analizy środowiska przyrodniczego wybranych regionów

K01 - student jest wrażliwy na wpływ turystyki na życie człowieka i przyrodę,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadana wiedza z zakresu geografii w szkole średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Podgórski, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student zna podstawowe definicje

W_02 – student zna podstawowe informacje o regionach fizycznogeograficznych

U_01 – student rozumie genezę wybranych regionów

U_02 – student potrafi rozpoznać wpływ człowieka na regiony

U_03 – student potrafi samodzielnie dokonać analizy środowiska przyrodniczego wybranych regionów

K01 - student jest wrażliwy na wpływ turystyki na życie człowieka i przyrodę,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadana wiedza z zakresu geografii w szkole średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student zna podstawowe definicje

W_02 – student zna podstawowe informacje o regionach fizycznogeograficznych

U_01 – student rozumie genezę wybranych regionów

U_02 – student potrafi rozpoznać wpływ człowieka na regiony

U_03 – student potrafi samodzielnie dokonać analizy środowiska przyrodniczego wybranych regionów

K01 - student jest wrażliwy na wpływ turystyki na życie człowieka i przyrodę,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadana wiedza z zakresu geografii w szkole średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji

K_W03 posiada wiedzę z geografii, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, która umożliwia identyfikację i interpretację związków i zależności na linii środowisko przyrodnicze - człowiek - gospodarka


K_ U02 wykorzystuje dostępną literaturę oraz nowoczesne źródła informacji z zakresu gospodarki turystycznej i sektora usług rekreacyjno-sportowych


K_K01 rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w gospodarce turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnychW_01 – student zna podstawowe definicje

W_02 – student zna podstawowe informacje o regionach fizycznogeograficznych

U_01 – student rozumie genezę wybranych regionów

U_02 – student potrafi rozpoznać wpływ człowieka na regiony

U_03 – student potrafi samodzielnie dokonać analizy środowiska przyrodniczego wybranych regionów

K01 - student jest wrażliwy na wpływ turystyki na życie człowieka i przyrodę,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadana wiedza z zakresu geografii w szkole średniej

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 5 (zimowym): 30 godzin wykładu.


ECTS: 3

Nakład pracy studenta - 75 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 105 godz.

w tym:

- 30 godz. wykład;

- 15 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – konsultacje stacjonarne;

- 15 godz. – konsultacje zdalne na platformie Microsoft Teams lub e-mail;


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 25 godz.

w tym:

- 15 godz. – przygotowanie i zaliczenie wykładu;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Szatten
Prowadzący grup: Dawid Szatten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student ma wiedzę z zakresu procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej w poszczególnych regionach Polski, mających wpływ na rozwój turystyki i rekreacji (K_W02);

W02 - student posiada wiedzę o wpływie człowieka na komponenty środowiska geograficznego (K_W03);

U01 - student wykorzystuje literaturę oraz źródła informacji z zakresu turystyki i rekreacji w charakterystyce środowiska przyrodniczego (K_U02);

K01 - student rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji (K_K01).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza na poziomie szkoły ponadpodstawowej zakresu geografii fizycznej.

Bilans pracy studenta:

Kontakt bezpośredni (KB) z nauczycielem akademickim:

- 30 godz. wykładu

- 20 godz. konsultacji

Praca własna (PW) studenta:

- 50 godz. w ramach części wykładowej, m.in. kwerenda literatury, przygotowanie do egzaminu, etc.

Łącznie 50 godz. KB + 50 godz. PW = 100 godz. (4 ECTS).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)