Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielokulturowość Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11WIE-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielokulturowość Europy
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek stosunki międzynarodowe, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – dysponuje wiedzą na temat pozycji międzynarodowej państwa polskiego i uwarunkowań prawnych z zakresu praw mniejszości narodowych (K_W03)

W02 – przywołuje fakty i dane odnośnie struktury społecznej i narodowej społeczności europejskich (K_W04)

W03 – rozumie specyfikę struktury społeczno-narodowej poszczególnych państw europejskich (K_W03)

W04 – ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego państw europejskich, norm, prawidłowości i wydarzeń wpływających na świadomość i tożsamość współczesnych obywateli poszczególnych państw europejskich (K_W03, K_W04)

W05 – rozumie znaczenie i założenia polityki multikulturowości, różnice pomiędzy procesem integracji a asymilacji społeczności imigrantów, zwłaszcza muzułmańskich wśród Europejczyków (K_W03)

W06 - opisuje i dyskutuje na temat problemów narodowościowych stanowiących wyzwania dla współczesnych rządów (K_W04)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje i utrwala wiedzę na temat społeczności imigrantów i ich funkcjonowania w krajach europejskich (K_U02,K_U03

U02 – formułuje i wraża opinie poparte rzeczową argumentacja odnośnie skuteczności funkcjonowania polityki wielokulturowości w krajach europejskich (K_U02)

U03 – wyjaśnia i porównuje przyczyny w podejściu do różnorodności etnicznej i narodowej w krajach europejskich a np. Kanady, USA, czy Australii (K_U02)

U04 – wyraża opinie na temat spuścizny kulturalnej krajów mocno zróżnicowanych pod względem narodowościowym (K_U03)

U05 - zachęca innych do poznawania dziejów i bogatego dorobku kulturowego krajów niejednolitych pod względem narodowościowym (K_U03)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania obiektywizmu w ocenianiu relacji między różnymi grupami narodowymi, kulturowymi i etnicznymi (K_K04)

K02 – ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wygłaszane poglądy (K_K04)

K03 – docenia i szanuje tradycję krajów różnorodnych pod względem narodowym, kulturowym, religijnym i etnicznym (K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej krajów Europy oraz geografii historycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę na temat złożoności występowania zjawisk i procesów społecznych w kontekście funkcjonowania wielu różnych kultur (K_W02)

W02 – przywołuje fakty i dane odnośnie struktury społecznej i narodowej społeczności europejskich (K_W03)

W03 – rozumie specyfikę struktury społeczno-narodowej poszczególnych państw europejskich (K_W03)

W04 – ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego państw europejskich, norm, prawidłowości i wydarzeń wpływających na świadomość i tożsamość współczesnych obywateli poszczególnych państw europejskich (K_W02, K_W03)

W05 – rozumie znaczenie i założenia polityki multikulturowości, różnice pomiędzy procesem integracji a asymilacji społeczności imigrantów, zwłaszcza muzułmańskich wśród Europejczyków (K_W03)

W06 - opisuje i dyskutuje na temat problemów narodowościowych stanowiących wyzwania dla współczesnych rządów (K_W03)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje i utrwala wiedzę na temat społeczności imigrantów i ich funkcjonowania w krajach europejskich (K_U03)

U02 – formułuje i wraża opinie poparte rzeczową argumentacja odnośnie skuteczności funkcjonowania polityki wielokulturowości w krajach europejskich (K_U04)

U03 – wyjaśnia i porównuje przyczyny w podejściu do różnorodności etnicznej i narodowej w krajach pozaeuropejskich np. Kanady, USA, czy Australii (K_U04)

U04 – wyraża opinie na temat spuścizny kulturalnej krajów mocno zróżnicowanych pod względem narodowościowym (K_U04)

U05 - zachęca innych do poznawania dziejów i bogatego dorobku kulturowego krajów niejednolitych pod względem narodowościowym (K_U04)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania obiektywizmu w ocenianiu relacji między różnymi grupami narodowymi, kulturowymi i etnicznymi (K_K04)

K02 – ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wygłaszane poglądy (K_K04)

K03 – docenia i szanuje tradycję krajów różnorodnych pod względem narodowym, kulturowym, religijnym i etnicznym (K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej krajów Europy oraz geografii historycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę na temat złożoności występowania zjawisk i procesów społecznych w kontekście funkcjonowania wielu różnych kultur (K_W02)

W02 – przywołuje fakty i dane odnośnie struktury społecznej i narodowej społeczności europejskich (K_W03)

W03 – rozumie specyfikę struktury społeczno-narodowej poszczególnych państw europejskich (K_W03)

W04 – ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego państw europejskich, norm, prawidłowości i wydarzeń wpływających na świadomość i tożsamość współczesnych obywateli poszczególnych państw europejskich (K_W02, K_W03)

W05 – rozumie znaczenie i założenia polityki multikulturowości, różnice pomiędzy procesem integracji a asymilacji społeczności imigrantów, zwłaszcza muzułmańskich wśród Europejczyków (K_W03)

W06 - opisuje i dyskutuje na temat problemów narodowościowych stanowiących wyzwania dla współczesnych rządów (K_W03)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje i utrwala wiedzę na temat społeczności imigrantów i ich funkcjonowania w krajach europejskich (K_U03)

U02 – formułuje i wraża opinie poparte rzeczową argumentacja odnośnie skuteczności funkcjonowania polityki wielokulturowości w krajach europejskich (K_U04)

U03 – wyjaśnia i porównuje przyczyny w podejściu do różnorodności etnicznej i narodowej w krajach pozaeuropejskich np. Kanady, USA, czy Australii (K_U04)

U04 – wyraża opinie na temat spuścizny kulturalnej krajów mocno zróżnicowanych pod względem narodowościowym (K_U04)

U05 - zachęca innych do poznawania dziejów i bogatego dorobku kulturowego krajów niejednolitych pod względem narodowościowym (K_U04)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania obiektywizmu w ocenianiu relacji między różnymi grupami narodowymi, kulturowymi i etnicznymi (K_K04)

K02 – ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wygłaszane poglądy (K_K04)

K03 – docenia i szanuje tradycję krajów różnorodnych pod względem narodowym, kulturowym, religijnym i etnicznym (K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej krajów Europy oraz geografii historycznej

Bilans pracy studenta:

15 h Wykładu+15 h Konwersatorium + 20 h konsultacji + 5 godzin egzamin = 55 h kontaktowych + 45 h praca własna studenta = 100 godzin = 4 pkt ECTS


praca własna studenta: 45 h: przygotowanie do zajęć; przygotowanie referatu w formie prezentacji do omówienia, przygotowanie do testu zaliczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)