Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawna ochrona pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP23PO-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawna ochrona pracy
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Woźniak
Prowadzący grup: Wojciech Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Umiejętności:

Posługuje się definicjami zawartymi w Kodeksie pracy. Zna zakres działania organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Zna obowiązki pracodawcy i pracownika oraz zakres odpowiedzialności.

Zna zakres prowadzonej dokumentacji pracowniczej, posiada umiejętność wskazania właściwych nazw i specjalności występujących na rynku pracy, zna treść świadectwa pracy oraz termin jego wydawania.

Zna zasady rozliczania należności przysługujących z tytułu podróży służbowej.

Zna zasady rozdziału środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Umie wskazać rodzaje prac wzbronionych jak i dozwolonych do wykonywania przez kobiety oraz młodocianych,

Zna normy czasu pracy oraz przypadki kiedy czas pracy może lub nie może być wydłużony.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza:

Zna treść ustaw: Kodeks pracy, ustawy o PIP, ustawy o PISanit, ustawy o SIP, o ochronie danych osobowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zna treść rozporządzeń w sprawie: prowadzenia akt osobowych pracownika, klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, należności z tytułu podróży służbowej, sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectwa pracy, prac uciążliwych dla kobiet, przygotowania zawodowego młodocianych, zatrudniania młodocianych przy pracach lekkich, pracach wzbronionych młodocianym, zna przepisy o ograniczeniu handlu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Woźniak
Prowadzący grup: Wojciech Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)