Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody fizyczne w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Fz24MFwKr-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody fizyczne w kryminalistyce
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Banaszak-Piechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Banaszak-Piechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kształcenia:

K_T1P ma podstawową wiedzę odnośnie projektowania badań fizycznych ciał stałych T1P_W1

K_T2P ma podstawową wiedzę odnośnie programowania wykorzystywanego w badaniach spektroskopowych T1P_W03 T1P_W04 T1P_W05

K_T3P ma podstawową wiedzę dotyczącą synchronizacji i komunikacji w systemach spektroskopowych oraz metod szeregowania zadań opartych na statycznym i dynamicznym priorytetowaniu zadań T2P_W01

T4P_W02

T4P_W04

K_T4P ma podstawową wiedzę zarówno teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania oprogramowania w systemach spektroskopowych z wykorzystaniem narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania, T3P_W03

T3P_W04

T4P_W05


Wiedza


K_W01 ma wiedzę zarówno teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania układów pomiarowych wykorzystujących fizyczne metody badań ,ich walidacji, testowania, wdrażania i konserwacji T1P_W01

T1P_W04

K_W02 ma podstawową wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z systemów spektroskopowych stosowanych w kryminalistyce T1P_W03 T1P_W04 T1P_W06

Umiejętności

K_U01 potrafi zaprojektować podstawowe systemy pomiarowe ciała stałego i analizować proste wyniki i systemy spektroskopii T1P_U01

K_U02 potrafi zaprojektować i zaimplementować reguły synchronizacji zadań w badaniach spektroskopowych T1P_U02

K_U03 potrafi weryfikować metody spektroskopowe uwzględniające ograniczenia czasowe nałożone na działanie systemu oraz dokładność pomiaru T1P_U03

K_U04 potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań magisterskich obejmujących projektowanie badań spektroskopowych– integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować podejście systemowe uwzględniające także aspekty pozatechniczne T1P_U04


Kompetencje społeczne

K_K01 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować

proces uczenia się własny i innych T1P_K01

K_K02 umie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji pomiarów spektroskopowych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne T1P_K05

K_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, rozumie odpowiedzialność za realizację zadań wykonywanych grupowo i indywidualnie T1P_K03 T1P_K04Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizyka ciała stałego, wstęp do fizyki molekularnej,

Podstawy elektroniki, Miernictwo komputerowe


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)