Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf11PP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Pełny opis:

Wykład

Pojęcie algorytmu. Dziedzina algorytmiczna. Schematy blokowe. Podstawowe konstrukcje programi-styczne. Implementacje algorytmów w językach programowania. Translacja. C i Pascal na tle innych języków. Podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje. Charakterystyka środowiska programistycznego. Podstawowe elementy języka, składnia. Pętle programowe. Testowanie prawidłowości danych. Złożone struktury danych. Rekurencja i jej implementacja. Metody weryfikacji poprawności programów - błędy w programach, testowanie i usuwanie błędów. Dobór algorytmu jako wynik analizy zadania. Podprogramy. Niestandardowe podprogramy i funkcje, przekazywanie parametrów. Parametry formalne i aktualne. Przekazywanie danych przez wartość i zmienną. Lokalność i nielokalność zmiennych. Pliki. Charakterystyka środowiska Visual Studio .Net

Laboratoria

Proste algorytmy w zapisie graficznym (pole powierzchni, maks. z 3 liczb, optymalizacja algorytmu, trójmian kwadratowy – warunek, kolejność działań, komunikat, tekst a nazwa zmiennej); pętle, pod-programy; operacje na seriach danych, tablice. Schemat dla NWD, wyrazy ciągi Fibbonaciego.

Obsługa środowiska Visual Studio. Edycja i kompilacja kodu, komunikaty o błędach i ostrzeżenia. Zmienne, instrukcje wejścia/wyjścia. Instrukcja warunkowa. Prosta walidacja danych.

Pętla for. Operacje na seriach danych. Testowanie danych. Zliczanie i sumowanie wartości, obliczanie średniej.

Przykłady dla petli for. Wyznaczanie wyrazów ciągu Fibbonaciego.

Testowanie danych, pętla while. Wyznaczanie NWD, pierwiastek kwadratowy z liczby – różne warunki zakończenia.

Analiza i optymalizacja algorytmu. Przykłady dla pętli while oraz do…while.

Tablice danych – operacje.

Moduły. Parametry, przekazywanie wyników przez nazwę funkcji. Przekazywanie wyników przez parametr, rodzaje parametrów.

Przykłady użycia modułów: pętle, serie danych, przeszukiwanie tablic, zliczanie wartości, charaktery-styki statystyczne (totolotek, statystyka ocen, produkty w magazynie, baza filmów, komis samocho-dowy itp.)

Literatura:

Podstawowa

1. M. Lis, C# . Ćwiczenia, Helion 2003/2005.

lub

2. M. Mysior, C# w praktyce, PWN-Mikom 2005

Uzupełniająca

1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.

2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury da-nych, WNT

3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT

4. A. Marciniak, Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania, Nakom

5. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Wst%C4%99p_do_programowania

6. http://www.centrumxp.pl/dotNet/20,kategoria,Kurs-C-cz-I.aspx

7. http://4programmers.net/c_sharp

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogól-ną w zakresie języka C (w wersji C#) oraz paradygmatu programowania strukturalnego.

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązy-waniu prostych zadań informatycznych z zakresu implemen-tacji w języku programowania C#.

W3. Zna narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji języków programo-wania – środowisko programistyczne Visual Studio.

Umiejętności:

U1. Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania z użyciem języka C# i środowiska Visual Studio.

U2. Ma umiejętność przeprowadzania podstawowych testów napisanego programu.

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do budowy programu.

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawdzianów oraz kolokwium (pisemne oraz programy komputerowe)

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Grzegorz Zych
Prowadzący grup: Andrey Grishkevich, Dariusz Mikołajewski, Grzegorz Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języka C (w wersji C#) oraz paradygmatu programowania strukturalnego.

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implemen-tacji w języku C#.

W3. Zna środowisko programistyczne stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu programo-wania.


U1. Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania z użyciem języka C# i środowiska Visual Studio.

U2. Ma umiejętność przeprowadzania podstawowych testów napisanego programu.

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do budowy programu. 3

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Krzysztof Tyburek
Prowadzący grup: Dawid Ewald, Andrey Grishkevich, Aleksandra Mreła, Krzysztof Tyburek, Grzegorz Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języków (C++, C#) i paradygmatów programowania. (K_W07)


W2. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji języków programowania. (K_W11)


U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01)


U2. Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem przynajmniej jednego z popularnych narzędzi (grupa produktów VS) (K_U11)


U3. Ma umiejętność testowania tworzonego przez siebie kodu. (K_U20)


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 30 studia literaturowe + 30 przygotowanie do laboratorium + 30 przygotowanie do egzaminu+ 25 przygotowanie się do

zaliczenia = 175 godz. pracy = 7 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Aleksandra Mreła
Prowadzący grup: Dawid Ewald, Aleksandra Mreła, Grzegorz Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Aleksandra Mreła
Prowadzący grup: Krzysztof Galas, Aleksandra Mreła, Grzegorz Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języków (C++, C#) i paradygmatów programowania. (K_W07)


W2. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji języków programowania. (K_W11)


U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01)


U2. Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem przynajmniej jednego z popularnych narzędzi (grupa produktów VS) (K_U11)


U3. Ma umiejętność testowania tworzonego przez siebie kodu. (K_U20)


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 30 studia literaturowe + 30 przygotowanie do laboratorium + 30 przygotowanie do egzaminu+ 25 przygotowanie się do

zaliczenia = 175 godz. pracy = 7 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Aleksandra Mreła
Prowadzący grup: Krzysztof Galas, Aleksandra Mreła, Adrianna Piszcz, Grzegorz Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)