Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika 1000-FP-N23PedNE-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Boral B., Boral T. (2013). "Techniki zapamiętywania". Warszawa Samo Sedno.
Brzezińska A. I. (2008). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), "Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy" (s. 35-49). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Wawrzyniak-Beszterda R. (2004). Relacje komunikacyjne nauczyciel-uczeń. Uwagi na marginesie badań. "Studia Edukacyjne", 6, 289-300.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, burza mózgów, prezentacja, analiza tekstów źródłowych, wykorzystanie narzędzi informatycznych w zakresie kontaktu ze studentami. Udostępnienie autorskich materiałów w sieci oraz przekazywanie wybranych treści z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Wykorzystanie w pracy ze studentami narzędzi tutorskich: kontrakt, siatka celów, pytania o wartości, 5 Why, SWOT,
Literatura:

Appelt K., Matejczuk J. (2014). Tutoring rówieśniczy – stara metoda na nowo odkrywana. "Psychologia w Szkole", 1 (42), 21-30.

Arends R. I. (2002). "Uczymy się nauczać". Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

uber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.

Cichoń W., Wartości-człowiek-wychowanie,Kraków 1996,

Buzan T. (2007). "Mapy twoich myśli". Łódź: JK.

Filipiak E. (2008). Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. W: E. Filipiak (red.), "Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty

i problemy". Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Gołębniak D. (2010). Szkoła – Kształcenie – Nauczyciel. W: Z Kwieciński, B. Śliwerski (red.),"Pedagogika. Podręcznik akademicki". Tom 2 (część II, s. 96-320). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarosz, E., Wysocka E. (2006). "Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska, D. (2006). Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk, D. (red.), "Wczesna edukacja, między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć naukowo-badawczych". Gdańska: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kupisiewicz, C. (2012.). "Dydaktyka. Podręcznik akademicki". Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Niemierko, B. (2007). "Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki". Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ledzińska M., Czerniawska E. (2011). "Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze". Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2011). "Metody i techniki badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Okoń, W. (2003.). "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Philips, D.C., Soltis, J. F. (2003). "Podstawy wiedzy o nauczaniu". Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rubacha, K. (2003). Podstawowe pojęcia w pedagogice. W: Z. Kwieciński, B. Sliwerski (red.), "Pedagogika. Podręcznik akademicki". Tom 1 (część I, s. 24-29). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Śliwerski B. (2001). "Program wychowawczy szkoły". Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Efekty uczenia się:

W01

U01

U02

U03

K01

Metody i kryteria oceniania:

1. Esej pisemny na temat wybrany spośród wskazanych [Tematy: (1) Kierownicza rola nauczyciela, (2) Uczenie się jako proces badawczy, (3) Nauczyciel jako animator procesu poznawania świata przez uczniów oraz „procesu rozwijania ich myślenia i działania”, (4) Myślenie w procesie uczenia się, (5) Planowanie procesu uczenia się; Kryteria oceniania: skonstruowanie pytania; teza; argumentacja - odwołanie do literatury naukowej; jasność używanych sformułowań; struktura pracy: wstęp, rozwinięcie, zakończenie, przypisy, bibliografia] (W01, K01) - semestr pierwszy

2. Skonstruowanie w zespole narzędzia do diagnozy funkcjonalnej wybranego problemu – opracowanie pisemne [nazwa narzędzia i usytuowanie w metodzie badawczej; adresat; cel/cele; charakterystyka problemu, do diagnozy którego służy; skonstruowanie instrukcji; trafność narzędzia; instrukcja dotycząca opracowania zgromadzonych danych; uzasadnienie wyboru rodzaju narzędzia dla gromadzenia określonych danych] (U02, U03, K01) - semestr drugi

3. Opracowanie pisemne wybranego artykułu naukowego lub popularnonaukowego przy zastosowaniu wybranej strategii pracy z tekstem [nadanie strategii wymiaru praktycznego; uzasadnienie wyboru określonej strategii; namysł nad pracą przy korzystaniu z wybranej strategii] (U01) - semestr drugi

Zakres tematów:

1. Pedagogika i jej subdyscypliny

2. Podstawowe pojęcia pedagogiczne - wychowanie, nauczanie, kształcenie, uczenie się, edukacja, system oświatowo-wychowawczy) oraz ich wzajemne korelacje

3. Środowiska wychowawcze jako instytucje wspomagające rozwój ucznia

4. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój ucznia (istota przesunięcia progresywistycznego, modele szkoły współczesnej, szkoła jako organizacja ucząca się)

5. Specyfika systemu dydaktycznego (system klasowo-lekcyjny, szkoła tradycyjna, szkoła progresywistyczna – cechy, twórcy, organizacja warunków uczenia się, zalety, aspekty budzące kontrowersje)

6. Wybrane problemy i konteksty uczenia się (uczenie się w wybranych podejściach teoretycznych, dwa „bieguny” inspiracji dla nauczyciela pracującego z uczniem: behawioryzm i konstruktywizm, wzory i strategie uczenia się, style nauczania)

7. Specyfika bycia i uczenia się z rówieśnikami oraz od rówieśników (model uczenia się we współpracy i metoda tutoringu rówieśniczego jako swoiste „narzędzia” sprzyjające: poszerzeniu autonomii i samodzielności uczniów, rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów, nawiązywaniu relacji koleżeńskich i przyjaźni, rozwijaniu zdolności rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami)

8. Znaczenie strategii uczenia się dla adaptacji ucznia w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej (zdolność korzystania ze strategii uczenia się i zdolność tworzenia przez ucznia własnych strategii jako szansa na doświadczanie sukcesów edukacyjnych, szansa na zajmowanie atrakcyjnej pozycji w grupie rówieśniczej oraz na nawiązywanie relacji koleżeńskich i przyjaźni)

9. Nauczyciel w roli diagnosty środowiska dydaktyczno-wychowawczego (konstruowanie narzędzi pozwalających rozpoznawać określone dziedziny dotyczące uczniów II etapu edukacji, takie jak: pozycja społeczna ucznia w grupie, koleżeństwo i przyjaźń, konflikty z rówieśnikami, ambicje, wartości i aspiracje, motywacja do uczenia się, wybrane dysharmonie i zaburzenia rozwojowe; analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie i proponowanie rozwiązań wspierających rozwój uczniów – ze szczególnym uwzględnieniem zadań rozwojowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej)

10. Program wychowawczy jako projekt wspierania: (1) uczniów w byciu (i stawaniu się) świadomymi własnych: praw, obowiązków, możliwości, zdolności, predyspozycji, szans i zagrożeń uczestnikami życia rodzinnego i społeczno-kulturalnego; (2) środowiska rodzinnego uczniów i współpracy z rodzicami/opiekunami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:15 - 9:00, sala 244
Aldona Molesztak 7/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)