Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-DZHR24SEM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Brzeziński
Prowadzący grup: Łukasz Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy student:

W01 -ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu poznawania rzeczywistości, typów badań naukowych oraz procedur badawczych

(procedury badań ilościowych i jakościowych; poprawnie definiuje i wyjaśnia wszystkie podstawowe elementy strukturalne niezbędne przy

formułowaniu założeń metodologicznych badań (K_W12);

W02 -ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad etycznych, zwłaszcza rzetelności i uczciwości, w podejmowaniu i prowadzeniu badań

naukowych (K_W19);

W03 -ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej –autorskich praw osobistych i majątkowych, prawa cytatu oraz

przywłaszczania sobie autorstwa cudzego utworu lub jego części (K_W23);

W zakresie umiejętności student:

U01 -potrafi samodzielnie korzystać z literatury naukowej, docierając do właściwych, z punktu widzenia prowadzonych badań, źródeł, w

tym do baz danych utrzymywanych on-line (K_U04);

U02 -potrafi, zgodnie z kryteriami poprawności metodologicznej i wymogami etycznymi, zorganizować i przeprowadzić badania

empiryczne/badania źródłowe, poddać analizie zgromadzone wyniki, opisać je wyprowadzić wnioski dla teorii oraz praktyki edukacyjnej

(K_U05);

U03 -potrafi samodzielnie, sugerując się wskazówkami opiekuna naukowego, gromadzić literaturę przedmiotu badań, krytycznie ją

analizować i wykorzystywać w konstruowaniu płaszczyzny teoretycznej, metodologicznej i analitycznej własnej pracy (K_U08);

U04 -potrafi wybrać właściwą (adekwatną) do przedmiotu, celów i problemu badawczego procedurę badań oraz trafnie dobiera

instrumentarium badawcze (K_U09);

U05 -potrafi rozpoznawać różne rodzaje opracowań i tekstów źródłowych, dostrzegać różnicę między nimi, przeprowadzać ich krytyczną

analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod (K_U17);

W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 -ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności metodologicznych, preferowanej orientacji badawczej (ilościowej lub jakościowej) oraz

znaczenia rzetelnego podejścia do badań naukowych (K_K01);

K02 ma przekonanie o konieczności przestrzegania zasady rzetelności oraz uczciwości w prowadzeniu badań dotyczących

rzeczywistości społecznej (K_K06).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych wraz z umiejętnością krytycznej analizy literatury z tych przedmiotów

oraz umiejętnością problematyzowania ich treści, a także podstawowe umiejętności w zakresie metodologii badań społecznych i

pedagogicznych oraz pisarstwa naukowego.

Bilans pracy studenta:

30 godzin seminariów + 170 godzin pracy własnej Studentki/Studenta = 200 godzin pracy = 8 pkt. ECTS.

Praca własna Studentki/Studenta obejmuje:

-studiowanie literatury

-opracowanie koncepcji pracy dyplomowej

-przygotowanie wstępnej wersji rozdziału teoretycznego

-przygotowanie wstępnej wersji rozdziału metodologicznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)