Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy kształcenia zawodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-DZHR24TPK-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy kształcenia zawodowego
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gerlach
Prowadzący grup: Ryszard Gerlach, Renata Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma uporządkowaną wiedzę na temat genezy i znaczenia kształcenia zawodowego oraz jego społeczno-kulturowych oraz

historycznych podstaw [K_W03]

W02 - Student zna strukturę współczesnego systemu edukacji i miejsce kształcenia zawodowego w tym systemie, a także podstawowe założenia teorii kształcenia zawodowego [K_W09]

W03 - Student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach kształcenia zawodowego realizowanego w systemie edukacji [K_W14]

W04 - Student ma podstawową wiedzę o podmiotach/instytucjach realizujących proces kształcenia zawodowego[K_W15]

U01 - Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i integrować informacje dotyczące różnych form kształcenia zawodowego i ich efektywności [K_U02]

U02 - Student potrafi, posługując się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz na podstawie zajęć terenowych i prowadzonych badań własnych, formułować i wyrażać poglądy na temat funkcjonowania instytucji kształcenia zawodowego [K_U10]

U03 - Student analizuje przebieg własnego procesu edukacji i jego uwarunkowań społecznych [K_U15]

K01- Student dostrzega znaczenie nauk społecznych, w tym studiowanego kierunku i modułu dla projektowania własnych działań edukacyjno-zawodowych [K_K02]

K02 - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, badawcze, podczas spotkań z przedstawicielami wybranych instytucji kształcenia zawodowego (zapoznanie się ze specyfiką placówek; obserwacja, analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji lub zdarzeń). Posiada zestaw pytań problemowych, na które chce poznać odpowiedzi od osób będących specjalistami w danej dziedzinie [K_08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do pedagogiki pracy

Wprowadzenie do specjalności

Podstawy zawodoznawstwa

Bilans pracy studenta:

45 godzin zajęć + 55 godzin pracy własnej Studentki/Studenta = 100 godzin pracy = 4 pkt ECTS


Praca własna Studentki/Studenta obejmuje:

- lektury/samodzielne studiowanie literatury/analizę źródeł

- indywidualne i grupowe projekty studenckie

- przygotowanie do zaliczenia z oceną (kolokwium)

- przygotowanie do egzaminu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)