Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: 15 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 16 dni temu

Witaj w systemie USOSweb
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
System przeznaczony jest dla pracowników dydaktycznych oraz studentów UKW.

S Z Y B K I E    I N F O R M A C J E !!!

Problemy dotyczące
systemów USOS, USOSweb i IRK prosimy zgłaszać na adres e-mail: usosweb@ukw.edu.pl
Pytania w sprawie MS Teams prosimy kierować na e-mail: w.piekut@ukw.edu.pl
Legitymacja nauczycielska - Wniosek o wydanie Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego
Informacji o sposobie logowania szukaj w menu z lewej strony "o logowaniu"
 
Plany indywidualne dostępne są dopiero po rejestracji na zajęcia.
- Szukanie planów ogólnych w USOSweb Instrukja w AKTUALNOŚCI - pomoc -

Rejestracje na zajęcia
 Od 21 lutego 2024 rozpoczynają się rejestracje na wszystkie zajęcia umieszczone w planie stacjonarnych studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich.
 
 Godziny uruchomienia rejestracji dla poszczególnych kierunków widoczne są w systemie USOSweb w zakładce DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE.
(w szczególnych przypadkach terminy uruchomienia rejestracji mogą ulec zmianie)

Film instruktażowy oraz informacje dotyczące rejestracji dostępne są na stronie głównej serwisu USOSweb ( usosweb.ukw.edu.pl ).

W przypadku braku miejsc w grupie zajęciowej prosimy kontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej dany kierunek studiów.

W przypadku rejestracji na seminaria - jeżeli jest to kontynuacja seminarium to należy zarejestrować się do tego samego promotora co w poprzednim semestrze.

 

REJESTRACJA NA JĘZYKI OBCE

 Obowiązkowa rejestracja na zajęcia z języka obcego w semestrze letnim 2023/2024 dotyczy studentów I roku II stopnia, I roku studiów jednolitych magisterskich (Psychologia, Prawo).

 Na lektoraty nie rejestrują się jedynie studenci I roku II stopnia lingwistyk stosowanych, I roku Inżynierii techniczno-informatycznej II stopnia, I roku Logopedii II stopnia i I roku Zarządzania Sferą Publiczną II stopnia.

 Na zajęcia z języka obcego dla I roku studiów II stopnia i jednolitych magisterskich, które mają język obcy w planie w semestrze letnim rejestracja rozpocznie się 20 lutego od godziny 8:00.

 Lektorat języka obcego na studiach magisterskich uzupełniających jest kontynuacją nauki języka obcego z I stopnia studiów.

 Studenci kierunków: Logopedii MU, Inżynierii Techniczno-informatycznej, Zarządzania Sferą Publiczną MU oraz lingwistyk stosowanych I roku studiów magisterskich uzupełniających nie rejestrują się na lektorat języka obcego.

 Studenci III roku Psychologii oraz III roku Prawa, którzy w poprzednich semestrach uczęszczali na lektorat języka angielskiego i zdali w sesji zimowej egzamin z tego języka proszeni są o dokonanie rejestracji na język obcy specjalistyczny (angielski).

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 Na zajęcia z wychowania fizycznego dla II roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (z wyjątkiem kierunku Wychowanie Fizyczne), rejestracja rozpocznie się 22 lutego o godzinie 14:00.

 

 Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami informuje, że studenci niepełnosprawni w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 mogą zapisać się na alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego - szachy.

 Zajęcia z wychowania fizycznego nie podlegają zwolnieniom.

 W okresie od 22.02 do 25.02.2024 r. Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami będzie oczekiwać na e-mailową deklarację chęci udziału w zajęciach szachowych. Konieczne są wcześniejsze zapisy.

 Zgłoszenia należy wysyłać na adres: niepelnosprawni@ukw.edu.pl w tytule wpisując „Zapisy na zajęcia WF".
Natomiast w treści maila proszę podać następujące informacje: imię i nazwisko, numer indeksu, kierunek i rok studiów oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności.

 Natomiast osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane udziałem w sekcji sportowej: tenis stołowy, goalball lub showdown również proszone są o przesłanie informacji na adres e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl w tytule podając nazwę sekcji a w treści następujące informacje: imię i nazwisko, numer indeksu, kierunek i rok studiów oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności.

 Udział w sekcji sportowej może stanowić podstawę zaliczenia zajęć wychowania fizycznego dla osób z niepełnosprawnościami.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dane logowania:
- osoby studiujące na UKW po raz pierwszy logują się loginem w formie imie.nazwisko i hasłem z rekrutacji (zmiana hasła w systemie rekrutacyjnym po immatrykulacji nie wywołuje zmiany w USOSweb),
- osoby, które studiowały w latach wcześniejszych - dane logowania pozostają bez zmian,
- osoby posiadające konto pocztowe w domenie UKW logują się jak do poczty (identyfikator należy wpisywać bez "@student.ukw.edu.pl").

W przypadku problemów z logowaniem do systemów informatycznych prosimy się kontaktować mailowo: usosweb@ukw.edu.pl.


Poniżej film instruktażowy: poradnik dotyczący logowania oraz rejestracji.


UWAGA STUDENCI

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2023/2024 logowanie na wszystkie typy stypendiów będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl

Na stypendia socjalne w terminie:

16 października - 20 października 2023 r.
Papierowe wnioski należy złożyć do 23 października.
Stypendia rektora i stypendia dla osób niepełnosprawnych w terminie: 23.10.2023 r - 25.10.2023 r.

Papierowe wnioski należy złożyć do 26 października.

Wydrukowane wnioski o stypendia socjalne i rektora należy złożyć w
Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich przy ulicy Łużyckiej 24 pokój nr 1 w godzinach od 9.00-13.00

Wnioski dla osób niepełnosprawnych

W Dziale Osób z niepełnosprawnościami przy ul. Chodkiewicza 30, Pawilon budynek E pok. 013.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium:

W roku akademickim 2023/2024 o stypendium socjalne może się ubiegać student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.294,4 zł (netto).
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549,00 zł.
 
Wymagane dokumenty:

• Sposób dokumentowania sytuacji materialnej zawiera zał. nr 9 do Regulaminu przyznawania świadczeń Zarządzenie Nr 121/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 września 2023 roku.
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na rok akademicki 2023/2024Studenci 1 roczników - studiów niestacjonarnych
Szanowni Państwo,

Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska,

od dnia 12.10.2023 mogą się Państwo zapisywać na zajęcia w systemie USOSweb.
Harmonogram zjazdów jest zamieszczony na stronie Wydziału Nauk Biologicznych w zakładce aktualności.
Plany zajęć będą widoczne w systemie po godzinie 4.00, po emisji danych z systemu Planista do systemu USOSweb.
Zajęcia rozpoczynają się od 28.10.2023 roku, jedynie na kierunku Biologia - dnia 27.10.2023, pierwsze zajęcia od godz. 16.45 - 19.00, są w trybie zdalnym, gdyż nauczyciel przebywa na stażu poza terenem uczelni.
Zajęcia w trybie zdalnym nie mają wyplanowanej sali.


Prodziekan ds. Kształcenia WNB
dr Renata Hoffmann


Studenci 1 roczników
Szanowni Państwo,


spotkanie organizacyjne w ramach przedmiotu: Zajęcia wprowadzające - organizacja uczelni i etykieta akademicka; z opiekunami poszczególnych kierunków odbędzie się dnia 02 października 2023 roku, według następującego harmonogramu:

kierunek Biologia, 1 stopnia, studia stacjonarne – godz. 9.45 – 11.15; sala 201, drugie piętro, w budynku przy al. Ossolińskich 12. Opiekun Pani dr hab. Barbara Waldon – Rudzionek prof. uczelni z Katedry Biologii Środowiska WNB;

kierunek Biologia, 2 stopnia, studia stacjonarne – godz. 12.00 – 13.30; sala 114, pierwsze piętro, w budynku przy ul. Ossolińskich 12. Opiekun Pani dr Anna Sobieraj - Betlińska z Katedry Biologii Środowiska WNB;


kierunek Biotechnologia, 1 stopnia, studia stacjonarne – godz. 9.45 – 11.15; sala 3, wysoki parter, w budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12. Opiekun Pani dr Katarzyna Robaszkiewicz z Katedry Biochemii i Biologii Komórki WNB.

kierunek Biotechnologia, 2 stopnia, studia stacjonarne – godz. 9.45 – 11.15; sala 2, wysoki parter, w budynku przy ul. Ks.J.Poniatowskiego 12. Opiekun Pani dr Marta Małecka - Adamowicz z Katedry Mikrobiologii i Immunobiologii WNB.


kierunek Ochrony Środowiska, 1 stopnia, studia stacjonarne – godz. 11.30 – 13.00; sala 3, wysoki parter, w budynku przy ul. Ks.J.Poniatowskiego 12. Opiekun Pani dr Sandra Jankowska - Wróblewska z Katedry Genetyki WNB.

kierunek Ochrony Środowiska, 2 stopnia, studia stacjonarne – godz. 13.15 – 14.45; sala 109, wysoki parter, w budynku przy al. Ossolińskich 12. Opiekun Pani dr Jolanta Tyburska - Woś z Katedry Biologii Środowiska WNB.


Zajęcia są obowiązkowe, podstawą zaliczenia, jest obecność na zajęciach.

Uwaga: W tym dniu nie ma żadnych innych zajęć dydaktycznych, są realizowane jedynie zajęcia z cyklu: Zajęcia wprowadzające.Legia Akademicka MON
Studenci, którzy pozytywnie zaliczyli cześć teoretyczną modułu podstawowego i podoficerskiego projektu "Legia Akademicka" zapraszamy po odbiór zaświadczeń,
pok. 104, budynek główny UKW, Pn-Pt 8.00-15.00.


I N F O R M A C J A  !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 100/2020/2021 z dnia 27 września 2021 w sprawie zapobiegania, rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, wśród społeczności akademickiej UKW §2 pkt 3 - Studenci i doktoranci krajowi i zagraniczni przebywający na uczelni mają obowiązek informowania niezwłocznie o podejrzeniu infekcji COVID-19 kwarantannie lub izolacji - informację należy przekazać na adres e-mail: lanm@ukw.edu.pl lub mloch@ukw.edu.pl .


INFORMACJA !!!

Drodzy studenci!
PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE KORZYSTANIA Z AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH (ROUTERÓW)!!!
W pokojach z większą ilością osób można zakupić PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY (SWITCH).
Wymóg ten jest spowodowany kondycją sieci akademickiej (Routery generują dodatkowy ruch sieciowy obciążający urządzenia) i wymogami bezpieczeństwa sieciowego !!!
PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z TOKENÓW!!!
Aktualnie wszyscy studenci z zagranicy oraz wymiany posiadają konto studenckie w systemie USOSweb.


Informujemy, że od dnia 02.03.2020 wszystkim studentom Uniwersytetu, którzy nie posiadali dotychczas konta pocztowego UKW, zostały wygenerowane nowe konta pocztowe w domenie student.ukw.edu.pl.

Spowodowało to zmianę loginu wykorzystywanego dotychczas w systemach UKW, tj.: USOSweb, APD, Moodle, poczta studencka i pozostałych udostępnianych studentom.

Informacja o nowym loginie została przesłana do Państwa na dotychczasowy adres mailowy (będący w USOSweb).

Przykład nowego logowania:
Login zmieniony według wzoru imię.nazwisko (wpisujemy sam login bez @student.ukw.edu.pl)
Hasło do konta (wykorzystywane do tej pory do logowania m.in. do systemu USOSweb) pozostało bez zmian.

Informacja o zmianach zamieszczona jest również na stronie głównej UKW ("Nowe konta dla Studentów w domenie UKW").

PS
  W przypadku, kiedy można zalogować się do USOSweb, natomiast nie można do samej poczty UKW, wtedy proszę w systemie USOSweb zmienić sobie hasło. (Po zalogowaniu w górnym prawym rogu: "zmień hasło")


Uwaga studenci ostatniego roku studiów!
 
 1. Na dwa tygodnie przed obroną student zobowiązany jest złożyć w BOS (Biurze Obsługi Studenta -- Kolegia) dwustronnie drukowaną pracę dyplomową w formacie A4
 2. W skład pracy dyplomowej muszą wejść: strona tytułowa, streszczenie pracy i słowa kluczowe oraz podpisane oświadczenie, których wzór został określony w zarządzeniu dostępnym na stronie www.apd.ukw.edu.pl
 3. W ciągu 3 dni od złożenia pracy student zobowiązany jest do:
  1. sprawdzenia w systemie APD (www.apd.ukw.edu.pl login i hasło jak do systemu USOSweb) poprawności wprowadzonego przez BOS tematu pracy
  2. wprowadzenia do systemu APD  streszczenia pracy oraz słów kluczowych w języku polskim bądź w języku pracy i w języku polskim
  3. wprowadzenia do systemu APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej zapisanej w całości w jednym pliku formacie PDF (w przypadku pracy dyplomowej zawierającej załączniki niebędące integralną częścią drukowanej pracy, należy je wprowadzić do systemu jako spakowane do jednego pliku archiwum ZIP, RAR lub 7Z)
   Nazwa pliku będącego pracą dyplomową musi zawierać: imię i nazwisko autora pracy, numer albumu oraz w przypadku załączników niebędących integralną częścią pracy w nazwie pliku umieszcza się wyraz „załącznik”.
 4. Zmianę adresu e-mail należy zgłosić w BOS.
 5. Na stronie systemu APD (www.apd.ukw.edu.pl) instrukcje dostępne są po zalogowaniu w sekcji "Informacje".
 


Wiadomości
     Dane w systemie USOSweb aktualizowane są w procesie zwanym migracją.
Informacje wprowadzone przez użytkownika pojawią się w serwisie dopiero po migracji, która odbywa się codziennie o północy. Podczas przeprowadzania procesu migracji serwis jest niedostępny dla użytkowników.

W celu ułatwienia pracy nad protokołami umieszczona zostaje pomoc: protokoły instrukcja.


     Chcąc, by funkcja systemu USOSweb "zapomniałem hasła" działała poprawnie, należy mieć w systemie wpisany swój e-mail.

W przypadku wystąpienia poważnych problemów z obsługą serwisu prosimy o kontakt z administratorem systemu na adres: usosweb@ukw.edu.pl


   Przed wysłaniem wiadomości proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- jeśli wprowadzisz hasło błędnie 4 razy, to Twoje konto zostanie zablokowane na 20 minut.
- powinieneś mieć włączoną obsługę ciasteczek oraz JavaScriptu w przeglądarce.
- obsługiwane przeglądarki to: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.
- identyfikatorem studenta jest zazwyczaj jego pesel


Zespół USOSweb UKW

 

 

 

 

J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)